10 LÝ DO THUYẾT PHỤC BẠN HỌC TIẾNG ANH NGAY HÔM NAY

Trong cuộc sống ngày nay, tiếng Anh đã trở thành công cụ kết nối chính bạn vói thế giới rộng lớn. Bạn có thể đánh mất rất nhiều cơ hội nếu như không biết ngôn ngữ này.

 1. English is the most commonly spoken language in the world. One out of five people can speak or at least understand English!
 • number A out of number B: A trong số B
 • at least: ít nhất là

Tiếng Anh là ngôn ngữ được nói nhiều nhất trên thế giới. Cứ năm người thì có một người có thể nói được hoặc ít nhất là hiểu được tiếng Anh.

 1. English is the language of science, of aviation, computers, diplomacy, and tourism. Knowing English increases your chances of getting a good job in a multinational company within your home country or of finding work abroad.

Tiếng Anh là ngôn ngữ của khoa học, ngành hàng không, tin học, ngoại giao và du lịch. Thông thạo tiếng Anh giúp bạn có nhiều cơ hội tìm được công việc tốt ở một công ty đa quốc gia phạm vi trong nước hoặc làm ở nước ngoài.

 1. English is the official language of 53 countries. That is a lot of people to meet and speak to.

have chance of Ving: có cơ hội làm gì

Tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức của 53 quốc gia. Thật là có nhiều người để gặp gỡ và giao tiếp.

 1. English is spoken as a first language by around 400 million people around the world.

first language: ngôn ngữ mẹ đẻ

Tiếng Anh được sử dụng như là ngôn ngữ mẹ đẻ của hơn 400 triệu người trên thế giới.

 1. English is the language of the media industry. If you speak English, you won’t need to rely on translations and subtitles anymore to enjoy your favourite books, songs, films and TV shows.

Tiếng Anh là ngôn ngữ của ngành công nghiệp truyền thông. Nếu bạn nói được Tiếng Anh, bạn sẽ không cần phải phụ thuộc vào lời dịch thuật hay phụ đề khi thưởng thức những cuốn sách, bài hát, bộ phim và những chương trình TV yêu thích của mình nữa.

 1. English is also the language of the Internet. Many websites are written in English – you will be able to understand them and to take part in forums and discussions.

be able to V: có khả năng làm gì

Tiếng Anh cũng là ngôn ngữ của Internet. Nhiều trang web được viết bằng tiếng Anh – bạn có thể hiểu chúng và tham gia vào các diễn đàn và những trang thảo luận.

 1. English is based on a simple alphabet and it is fairly quick and easy to learn compared to other languages.

be based on: được dựa vào

Tiếng Anh được cấu tạo dựa trên mỗi chữ cái đơn giản, khá nhanh chóng và dễ dàng để học hơn so với những ngôn ngữ khác.

 1. English is not only useful – it gives you a lot of satisfaction. Making progress feels great. You will enjoy learning English, if you remember that every hour you spend gets you closer to perfection.
 • make progress: tiến bộ
 • enjoy Ving: yêu thích làm gì

Tiếng Anh không những hữu ích mà còn đem đến cho bạn nhiều sự thích thú. Cảm giác của sự tiến bộ thật là tuyệt vời. Bạn sẽ dần yêu thích tiếng Anh nếu như bạn chiêm nghiệm được rằng mỗi giờ bạn dành thời gian để học thì bạn sẽ càng tiến gần hơn đến sự hoàn hảo.

 1. Since English is spoken in so many different countries there are thousands of schools around the world that offer programmes in English. If you speak English, there’re lots of opportunities for you to find an appropriate school and course to suit your academic needs.

thousands of Ns/es: hàng ngàn cái gì

Bởi vì tiếng Anh được sử dụng ở rất nhiều quốc gia khác nhau nên đã có hàng ngàn ngôi trường trên thế giới cung cấp các chương trình học bằng ngôn ngữ này. Nếu bạn nói được tiếng Anh, sẽ có nhiều cơ hội để bạn chọn trường và khóa học thích hợp với nhu cầu của bạn.

 1. Because it’s fun! By learning English, you will also learn about other cultures. Few experiences will make you grow as a person more than learning the values, habits and way of life in a culture that is different from yours.

Bởi vì học tiếng Anh rất vui! Bằng việc học ngoại ngữ này, bạn sẽ hiểu biết hơn về nhiều nền văn hóa khác nhau. Một chút kinh nghiệm sẽ giúp bạn trở nên trưởng thành hơn khi học được những giá trị, phong tục tập quán  và lối sống trong một nền văn hóa khác bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *