15 LỜI KHUYÊN HÀNG ĐẦU ĐỂ TĂNG PHẠM VI TỪ VỰNG CỦA BẠN!

1 Read & listen!

The best way to learn new words is to do it the natural way: by reading and listening to lots of English. And if you read and listen to things that you’re really interested in, you’ll improve your range of vocabulary without even realising it as you absorb language within interesting content.

2 Guess!

Interestingly, studies have shown that the more effort you put into working out what a word means, the easier it is to remember. So, instead of reaching for the dictionary, try to guess the meaning of any difficult words.

3 Focus!

There are thousands of words and expressions in English. But which ones do you need to learn? The answer is simple: high-frequency words. You can find high-frequency words in dialogues or conversations. Interestingly, a study by Oxford Online has found that the top 3,000 words in English make up 70% of the words we use.

4 Think context!

Make a note of any words you want to learn in sentences – never as individual words. When language is in context, you can see how the words fit together and how they’re used. Also, try grouping words into categories or themes: food words, marketing terms… Studies have shown that we group words in our brains according to themes or topics. So, if you do this with the words you want to learn, they’ll be easier to remember. Once you’ve identified the words you want to learn, you’ll find that some are easier to remember than others. Here are our top tips for learning the difficult ones.

e

 

5 Write them out!

Studies have shown that when we write out words, we form a visual representation of them in our heads, and this helps with memory.

6 Break them down!

Break down any long or complicated words. For example, by taking away the prefix (un) and the suffix (able) from the word uncomfortable, you’re left with comfort, which is probably a word you already know.

7 Use them!

Use any new words as often as you can. Studies have shown that after you’ve used a new word three times, you’ll never forget it.

8 Read & listen… again!

Keep reading and listening as much as possible. The more you read and listen the greater the possibility of finding your target word in different contexts, which will help you learn more about it.

9 See them!

Try to find a picture of the word you want to learn. Seeing an image of it is often a really quick and easy way to learn it.

10 Say them!

Repeating words out loud will help you remember them. Studies have shown that verbalising language helps you internalise it.

11 Compare them!

Find as many examples as you can of your target word in sentences. Then, you’ll see it in lots of different contexts. Simply type your target word into Google and write “+ in a sentence”. Then, print off the results.

12 Record them!

Use a voice recorder to record yourself saying the target words in sentences. Then, use an MP3 player to listen to the sentences while you’re waiting for a bus, relaxing on the sofa or walking along the street. Tests have shown that the more ways language enters your head (through sight, hearing, etc.) the easier it is to remember.

13 Check them!

Use flashcards to review your progress. Write your target word in a sentence on one side of a flashcard and a definition on the other side. Then, test yourself during the day. If you’ve got a smartphone or tablet computer, you could use flashcard apps such as Anki or Quizlet.

14 Translate them!

Translate a sentence with the key word in it. Then, test yourself by covering up the English version and trying to translate the sentence from your language into English.

15 Get creative!

Use mnemonics for really difficult words. Mnemonics (pronounced “nemonics”) are memory aids such as pictures, poems, rhymes and stories, that you can use to help you remember things. For example, a Spanish student was having difficulty with the word “hill” (a small mountain). So, he drew a picture of Jesus Gil (a famous politician) on a hill (the surname “Gil” has a similar pronunciation to the word “hill”). After that, she never forgot the word. Try making connections between English words and words in your own language.

Have fun learning new words!

 

1 Đọc và nghe!

Cách tốt nhất để học từ mới là làm theo cách tự nhiên: bằng cách đọc và nghe nhiều tiếng Anh. Và nếu bạn đọc và nghe những thứ mà bạn thực sự quan tâm, bạn sẽ cải thiện phạm vi từ vựng của mình mà không nhận ra nó khi bạn tiếp thu ngôn ngữ trong nội dung thú vị.

2 Đoán!

Thật thú vị, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng bạn càng nỗ lực để tìm ra ý nghĩa của từ đó thì càng dễ nhớ. Vì vậy, thay vì tìm từ điển, hãy thử đoán nghĩa của bất kỳ từ khó nào.

3 tập trung!

Có hàng ngàn từ và thành ngữ trong tiếng Anh. Nhưng cái nào bạn cần học? Câu trả lời rất đơn giản: từ tần số cao. Bạn có thể tìm thấy các từ tần số cao trong các cuộc đối thoại hoặc hội thoại. Thật thú vị, một nghiên cứu của Oxford Online đã phát hiện ra rằng 3.000 từ hàng đầu trong tiếng Anh chiếm 70% số từ chúng ta sử dụng.

4 Nghĩ bối cảnh!

Ghi lại bất kỳ từ nào bạn muốn học trong câu – không bao giờ là từ riêng lẻ. Khi ngôn ngữ ở trong ngữ cảnh, bạn có thể thấy các từ khớp với nhau và cách chúng sử dụng. Ngoài ra, hãy thử nhóm các từ thành các danh mục hoặc chủ đề: từ thực phẩm, thuật ngữ tiếp thị … Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chúng ta nhóm các từ trong não theo chủ đề hoặc chủ đề. Vì vậy, nếu bạn làm điều này với những từ bạn muốn học, chúng sẽ dễ nhớ hơn. Khi bạn đã xác định được những từ bạn muốn học, bạn sẽ thấy rằng một số từ dễ nhớ hơn những từ khác. Dưới đây là những lời khuyên hàng đầu của chúng tôi để học những điều khó khăn.

5 Viết chúng ra!

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi chúng ta viết ra các từ, chúng ta hình thành một hình ảnh đại diện của chúng trong đầu và điều này giúp ích cho trí nhớ.

6 Phá vỡ chúng!

Phá vỡ bất kỳ từ dài hoặc phức tạp. Ví dụ: bằng cách lấy đi tiền tố (un) và hậu tố (có thể) từ từ không thoải mái, bạn có thể rời đi với sự thoải mái, đó có lẽ là một từ bạn đã biết.

7 Sử dụng chúng!

Sử dụng bất kỳ từ mới thường xuyên như bạn có thể. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng sau khi bạn sử dụng một từ mới ba lần, bạn sẽ không bao giờ quên nó.

8 Đọc và nghe … một lần nữa!

Hãy đọc và nghe càng nhiều càng tốt. Bạn càng đọc và nghe, khả năng tìm từ mục tiêu của bạn trong các ngữ cảnh khác nhau càng lớn, điều này sẽ giúp bạn tìm hiểu thêm về từ đó.

9 Xem chúng!

Cố gắng tìm một hình ảnh của từ bạn muốn học. Xem một hình ảnh của nó thường là một cách thực sự nhanh chóng và dễ dàng để tìm hiểu nó.

10 Nói chúng!

Lặp lại nhiều từ sẽ giúp bạn nhớ chúng. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ngôn ngữ bằng lời nói giúp bạn tiếp thu nó.

11 So sánh chúng!

Tìm càng nhiều ví dụ càng tốt về từ mục tiêu của bạn trong câu. Sau đó, bạn sẽ thấy nó trong nhiều bối cảnh khác nhau. Đơn giản chỉ cần nhập từ mục tiêu của bạn vào Google và viết Lời + trong câu. Sau đó, in ra kết quả.

12 Ghi lại chúng!

Sử dụng một máy ghi âm để ghi lại chính mình nói các từ đích trong câu. Sau đó, sử dụng máy nghe nhạc MP3 để nghe các câu trong khi bạn đang đợi xe buýt, thư giãn trên ghế sofa hoặc đi bộ dọc theo đường phố. Các thử nghiệm đã chỉ ra rằng ngôn ngữ càng đi vào đầu bạn (thông qua thị giác, thính giác, v.v.) thì càng dễ nhớ.

13 Kiểm tra chúng!

Sử dụng thẻ ghi chú để xem lại tiến trình của bạn. Viết từ mục tiêu của bạn trong một câu ở một mặt của flashcard và định nghĩa ở phía bên kia. Sau đó, kiểm tra bản thân trong ngày. Nếu bạn đã có một điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng, bạn có thể sử dụng các ứng dụng flashcard như Anki hoặc Quizlet.

14 Dịch chúng!

Dịch một câu với từ khóa trong đó. Sau đó, tự kiểm tra bằng cách che đậy phiên bản tiếng Anh và cố gắng dịch câu từ ngôn ngữ của bạn sang tiếng Anh.

15 Hãy sáng tạo!

Sử dụng ghi nhớ cho những từ thực sự khó khăn. Mnemonics (phát âm là nemonics trực tiếp) là những công cụ hỗ trợ bộ nhớ như hình ảnh, thơ, vần điệu và câu chuyện, mà bạn có thể sử dụng để giúp bạn ghi nhớ mọi thứ. Chẳng hạn, một sinh viên Tây Ban Nha gặp khó khăn với chữ “đồi đồi” (một ngọn núi nhỏ). Vì vậy, ông đã vẽ một bức tranh của Jesus Gil (một chính trị gia nổi tiếng) trên một ngọn đồi (họ của họ Gil Gil có cách phát âm tương tự như từ ngọn đồi đồi). Sau đó, cô không bao giờ quên từ này. Hãy thử kết nối giữa các từ tiếng Anh và từ trong ngôn ngữ của bạn.

Hãy vui vẻ học từ mới!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *