8 CÁCH HỌC NGỮ PHÁP TIẾNG ANH!

How useful is grammar for learning a language?

And what can you do to improve your knowledge of it?

Grammar alone isn’t going to help you speak a language. However, learning some basic patterns can be useful. For example, if you know the negative past tense is formed with didn’t + a verb, you can produce hundreds of useful sentences: I didn’t go, she didn’t see it, we didn’t do it…” So, what can you do to improve your knowledge of grammar? There are two things: firstly, you need to learn how to form sentences; secondly, you need to know how to use the structures. Here are 8 things you can do to achieve those two objectives:

Forming basic structures

1 Verb tenses

When it comes to studying grammar, the best thing you can do is to focus on verb tenses* as this will help you communicate in English. Firstly, you need to find out how the tenses are formed. In order to do this, simply get hold of a grammar book, choose a tense and read about it. Then, do some basic exercises online or in an exercise book to practise forming the structure.

2 Verb tables

A good way to learn how to form tenses is by memorising verb tables**. A basic verb table will show you how verbs are conjugated. In order to memorise the verb tables you could study them for a bit, then try to write them out yourself without looking. Having the structures firmly in your head will make reproducing them much easier. And you won’t have to think or translate – the structures will just come out automatically.

3 Grammatical sentences

Another good method is to create a list of grammatical sentences. For example, if you were focusing on the Present Simple, you could write sentences like, “Keira lives in America”, or “Jack doesn’t like it.” Then, make a recording of the sentences (or get a native speaker to do it for you). In your free- time, you can listen to the sentences and repeat them out loud after the speaker. The idea is to practise them until you’ve learnt them by heart and you can say them without thinking.

4 Grammar drills

You can also use grammar drills to develop your ability to form negatives or questions. You can do them on your own, with a friend or with your teacher. Simply say a sentence in a particular tense, then create the negative or question forms. For example: She went to the shops. / She didn’t go to the shops. / Did she go to the shops? You could use your list of grammatical sentences from the previous paragraph for this. Understanding how to use basic structures Now comes the hard part: learning how to use the structures.

5 An overview

The first thing you want to do is to get a quick overview of how the verb tenses are used. For example, most basic grammar books will tell you that the Present Simple is sometimes used for giving opinions: I think it’s good / We don’t like it. Most verb tenses have a few basic “rules” of usage like this that you can learn in a matter of minutes.

6 Using the language

Once you’ve got a basic understanding of the tenses, you need to practise using them when you’re speaking or writing. You also need to read and listen to lots of English so you can see the language in context.

7 Common mistakes

As you’re speaking or writing, make a note of any mistakes you make, or ask a teacher or friend to help you. Then, work on trying to eliminate these mistakes. For example, if you keep saying, “He like it” instead of “He likes it”. Try repeating the sentence 10 times a day until you’ve got it firmly implanted in your mind.

8 Reading & listening

However, the best way to improve your knowledge of grammar is by reading and listening. Children learn their first language without studying any grammar – they simply pick it up naturally by being exposed to it. You can do the same if you read and listen to English enough. In fact, the more you read and listen, the more language you’ll absorb, and the more you’ll see how the language fits together (which is what grammar is all about). So, read articles in English, watch TV series, listen to the news, read a magazine, watch YouTube videos, read a graded reader, listen to audio files from language courses… the options are limitless!

Language is all about communication – it isn’t a set of rules. And the end objective isn’t to have perfect “grammar”, it’s to communicate effectively. Grammar has its part to play, but it shouldn’t be the central focus of your learning. It’s interesting to find out about the order of adjectives, the use of articles, or the position of adverbs. However, you’ll learn much more through reading, listening, writing and speaking the language!

 

Ngữ pháp hữu ích cho việc học một ngôn ngữ như thế nào?
Và bạn có thể làm gì để nâng cao kiến ​​thức về nó?
Ngữ pháp một mình là sẽ giúp bạn nói một ngôn ngữ. Tuy nhiên, học một số mô hình cơ bản có thể hữu ích. Ví dụ: nếu bạn biết thì quá khứ phủ định được hình thành với didn’t + a verb, bạn có thể tạo ra hàng trăm câu hữu ích: Tôi đã không đi, cô ấy đã không nhìn thấy nó, chúng tôi đã không làm điều đó … Vì vậy, bạn có thể làm gì để nâng cao kiến ​​thức về ngữ pháp? Có hai điều: thứ nhất, bạn cần học cách hình thành câu; Thứ hai, bạn cần biết cách sử dụng các cấu trúc. Dưới đây là 8 điều bạn có thể làm để đạt được hai mục tiêu đó:
Hình thành các cấu trúc cơ bản
1 thì của động từ
Khi nói đến việc học ngữ pháp, điều tốt nhất bạn có thể làm là tập trung vào các thì của động từ * vì điều này sẽ giúp bạn giao tiếp bằng tiếng Anh. Đầu tiên, bạn cần tìm hiểu làm thế nào các thì được hình thành. Để làm điều này, chỉ cần giữ một cuốn sách ngữ pháp, chọn một thì và đọc về nó. Sau đó, làm một số bài tập cơ bản trực tuyến hoặc trong một cuốn sách bài tập để thực hành hình thành cấu trúc.
2 bảng động từ
Một cách tốt để tìm hiểu làm thế nào để hình thành thì là bằng cách ghi nhớ các bảng động từ **. Một bảng động từ cơ bản sẽ cho bạn thấy các động từ được kết hợp như thế nào. Để ghi nhớ các bảng động từ, bạn có thể nghiên cứu chúng một chút, sau đó cố gắng tự viết chúng ra mà không cần nhìn. Có các cấu trúc vững chắc trong đầu của bạn sẽ làm cho việc tái tạo chúng dễ dàng hơn nhiều. Và bạn đã giành chiến thắng phải suy nghĩ hoặc dịch – các cấu trúc sẽ tự động xuất hiện.
3 câu ngữ pháp
Một phương pháp tốt khác là tạo một danh sách các câu ngữ pháp. Ví dụ: nếu bạn đang tập trung vào Present Simple, bạn có thể viết các câu như, thì Ke Keira sống ở Mỹ, hoặc Jack Jack không thích nó. Sau đó, hãy ghi lại các câu (hoặc nhờ người bản ngữ nói làm điều đó cho bạn). Trong thời gian rảnh, bạn có thể nghe các câu và lặp lại thành tiếng sau khi nói. Ý tưởng là thực hành chúng cho đến khi bạn học được chúng bằng trái tim và bạn có thể nói chúng mà không cần suy nghĩ.
4 bài tập ngữ pháp
Bạn cũng có thể sử dụng các bài tập ngữ pháp để phát triển khả năng hình thành tiêu cực hoặc câu hỏi. Bạn có thể tự làm chúng, với một người bạn hoặc với giáo viên của bạn. Đơn giản chỉ cần nói một câu trong một thì cụ thể, sau đó tạo các hình thức phủ định hoặc câu hỏi. Ví dụ: Cô ấy đã đi đến các cửa hàng. / Cô ấy đã đi đến các cửa hàng. / Cô ấy đã đi đến các cửa hàng? Bạn có thể sử dụng danh sách các câu ngữ pháp từ đoạn trước cho việc này. Hiểu cách sử dụng các cấu trúc cơ bản Bây giờ đến phần khó: học cách sử dụng các cấu trúc.
5 Tổng quan
Điều đầu tiên bạn muốn làm là có được một cái nhìn tổng quan nhanh về cách sử dụng thì của động từ. Ví dụ, hầu hết các sách ngữ pháp cơ bản sẽ cho bạn biết rằng Present Simple đôi khi được sử dụng để đưa ra ý kiến: Tôi nghĩ rằng nó rất tốt / Chúng tôi không thích nó. Hầu hết các thì của động từ đều có một vài quy tắc cơ bản của cơ sở sử dụng như thế này mà bạn có thể học trong vài phút.
6 Sử dụng ngôn ngữ
Một khi bạn đã có một sự hiểu biết cơ bản về các thì, bạn cần thực hành sử dụng chúng khi bạn nói hoặc viết. Bạn cũng cần đọc và nghe nhiều tiếng Anh để bạn có thể thấy ngôn ngữ trong ngữ cảnh.
7 lỗi thường gặp
Khi bạn nói hoặc viết, hãy ghi lại bất kỳ lỗi nào bạn mắc phải hoặc nhờ giáo viên hoặc bạn bè giúp đỡ. Sau đó, làm việc trên cố gắng để loại bỏ những sai lầm. Ví dụ, nếu bạn cứ nói, thì He He thích nó Thay vì anh ấy thích nó. Hãy thử lặp lại câu 10 lần một ngày cho đến khi bạn nhận được nó được cấy chắc chắn trong tâm trí của bạn.
8 Đọc và nghe
Tuy nhiên, cách tốt nhất để cải thiện kiến ​​thức về ngữ pháp của bạn là đọc và nghe. Trẻ em học ngôn ngữ đầu tiên mà không cần học bất kỳ ngữ pháp nào – chúng chỉ đơn giản tiếp thu nó một cách tự nhiên bằng cách tiếp xúc với nó. Bạn có thể làm tương tự nếu bạn đọc và nghe tiếng Anh đủ. Trên thực tế, bạn càng đọc và nghe, bạn càng tiếp thu nhiều ngôn ngữ và bạn càng thấy ngôn ngữ khớp với nhau như thế nào (đó là tất cả những gì về ngữ pháp). Vì vậy, đọc các bài báo bằng tiếng Anh, xem phim truyền hình, nghe tin tức, đọc tạp chí, xem video YouTube, đọc một trình đọc được phân loại, nghe các tệp âm thanh từ các khóa học ngôn ngữ … các tùy chọn là vô hạn!
Ngôn ngữ là tất cả về giao tiếp – đó là một bộ quy tắc. Và mục tiêu cuối cùng là không có ngữ pháp hoàn hảo, nó có thể giao tiếp hiệu quả. Ngữ pháp có một phần để chơi, nhưng nó không nên là trọng tâm của việc học của bạn. Thật thú vị khi tìm hiểu về thứ tự của tính từ, việc sử dụng bài viết hoặc vị trí của trạng từ. Tuy nhiên, bạn sẽ học được nhiều hơn thông qua việc đọc, nghe, viết và nói ngôn ngữ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *