APPLIANCE SCIENCE! HOW TO PROTECT YOUR BRILLIANT INVENTION.

Appliance Science! How to protect your brilliant invention.

magine this. You’ve invented a fantastic new machine. You’re going to be rich! But someone could steal your idea! How can you protect it? Simple! Just take out a patent.

There are lots of benefits to patenting your invention. The patent stops other people making, using or selling your invention. It usually lasts for 20 years, and it is recognised around the world, not just in the country where the patent is applied for. And once you have a patent, you can sell your product.

So how do you patent an invention? Well, first you have to make sure that your invention can be patented. Ask yourself these questions. Can it be used? (It must be useful.) Can it be made? (You can’t patent a theory or an idea.) Is it new? (You can’t patent something that already exists.) Have you made it public? (Your invention isn’t new if you’ve written about it, made it and sold it, or used it in public.) Have you really invented it? (Your invention must include “an inventive step”.) Most importantly, is there a market for your invention? (Getting a patent can be expensive, so you need to make sure it’s worth it.)

OK, so now you’re ready to patent your invention. You do this by filling out a patent specification form. This describes your patent in detail: how it works, how it is made, how it is used, and so on. Next, you send in two copies of the patent specification, and a fee (£130 in the UK) to pay for the patent search. What’s that? Well, the Patent Office has to check that there isn’t another patent for your invention. Next, the invention is examined by the Patent Office and experts to see if it does what you say it does. If your application is approved, your patent is published. So, now all you have to do is manufacture it, market it, sell it, and count your millions!

Thousands of patents are registered every year. Some of them become household goods, but others disappear. Here are a few examples of unusual products that have been patented in recent years.

 

The Multi-Use Ear Mirror

This is designed to allow you to examine your own ear. It consists of two mirrors fastened together with a piece of plastic.

The Marine Mammal Communication Device

This is a keyboard that translates keystrokes into sounds that dolphins can understand.

The Light Bulb Changer

This machine is for changing a light bulb. It weighs more than 50 kilograms.

The Anti-Eating Mouth Cage

Remember the face mask that Hannibal Lecter wore in the Silence of the Lambs film? This is it.

The Electrified Table Cloth

This device is designed to discourage insects from going onto a table cloth. The insects are given tiny electric shocks.

The BeerBrella

This is a little hat for your can of beer. It’s designed to keep the sun off your drink.

The Laser Pointer Cat Exerciser

This is a device for exercising your cat. As the laser pointer is moved about, the cat follows it and gets some much-needed exercise.

Will you be getting any of these devices?

 

ma thuật này. Bạn đã phát minh ra một máy mới tuyệt vời. Bạn sẽ trở nên giàu có! Nhưng ai đó có thể đánh cắp ý tưởng của bạn! Làm thế nào bạn có thể bảo vệ nó? Đơn giản! Chỉ cần lấy ra một bằng sáng chế.

Có rất nhiều lợi ích để cấp bằng sáng chế cho phát minh của bạn. Bằng sáng chế ngăn chặn người khác thực hiện, sử dụng hoặc bán phát minh của bạn. Nó thường tồn tại trong 20 năm và được công nhận trên toàn thế giới, không chỉ ở quốc gia nơi bằng sáng chế được áp dụng. Và một khi bạn có bằng sáng chế, bạn có thể bán sản phẩm của mình.

Vì vậy, làm thế nào để bạn sáng chế một phát minh? Chà, trước tiên bạn phải chắc chắn rằng phát minh của bạn có thể được cấp bằng sáng chế. Hãy tự hỏi mình những câu hỏi này. Nó có thể được sử dụng? (Nó phải hữu ích.) Nó có thể được thực hiện không? (Bạn có thể sáng chế ra một lý thuyết hoặc một ý tưởng.) Nó có mới không? (Bạn có thể bằng sáng chế một cái gì đó đã tồn tại.) Bạn đã công khai nó chưa? (Phát minh của bạn không phải là mới nếu bạn đã viết về nó, sản xuất và bán nó, hoặc sử dụng nó ở nơi công cộng.) Bạn đã thực sự phát minh ra nó chưa? (Phát minh của bạn phải bao gồm một bước phát minh sáng tạo.) Quan trọng nhất là có thị trường cho phát minh của bạn không? (Nhận bằng sáng chế có thể tốn kém, vì vậy bạn cần chắc chắn rằng nó có giá trị.)

OK, vậy bây giờ bạn đã sẵn sàng sáng chế phát minh của mình. Bạn làm điều này bằng cách điền vào một mẫu đặc tả bằng sáng chế. Điều này mô tả chi tiết bằng sáng chế của bạn: cách thức hoạt động, cách thức sản xuất, cách sử dụng, v.v. Tiếp theo, bạn gửi hai bản sao của thông số bằng sáng chế và một khoản phí (£ 130 ở Anh) để trả cho việc tìm kiếm bằng sáng chế. Cái gì vậy? Chà, Văn phòng Bằng sáng chế phải kiểm tra xem có một bằng sáng chế nào khác cho phát minh của bạn không. Tiếp theo, phát minh được kiểm tra bởi Văn phòng Bằng sáng chế và các chuyên gia để xem liệu nó có làm những gì bạn nói không. Nếu ứng dụng của bạn được chấp thuận, bằng sáng chế của bạn được công bố. Vì vậy, bây giờ tất cả những gì bạn phải làm là sản xuất nó, tiếp thị nó, bán nó và đếm hàng triệu của bạn!

Hàng ngàn bằng sáng chế được đăng ký hàng năm. Một số trong số họ trở thành hàng gia dụng, nhưng những người khác biến mất. Dưới đây là một vài ví dụ về các sản phẩm bất thường đã được cấp bằng sáng chế trong những năm gần đây.

 

Gương tai đa dụng

Điều này được thiết kế để cho phép bạn kiểm tra tai của chính bạn. Nó bao gồm hai gương được gắn chặt với nhau bằng một miếng nhựa.

Thiết bị liên lạc động vật biển có vú

Đây là một bàn phím dịch các tổ hợp phím thành âm thanh mà cá heo có thể hiểu được.

Thay đổi bóng đèn

Máy này là để thay đổi một bóng đèn. Nó nặng hơn 50 kg.

Lồng chống ăn

Bạn còn nhớ chiếc mặt nạ mà Hannibal Lecter đã đeo trong bộ phim Sự im lặng của bầy cừu không? Đây là nó.

Khăn trải bàn bằng điện

Thiết bị này được thiết kế để ngăn không cho côn trùng đi lên khăn trải bàn. Các côn trùng được cho những cú sốc điện nhỏ.

BiaBrella

Đây là một chiếc mũ nhỏ cho lon bia của bạn. Nó được thiết kế để giữ cho mặt trời khỏi đồ uống của bạn.

Máy tập thể dục con trỏ Laser

Đây là một thiết bị để tập thể dục con mèo của bạn. Khi con trỏ laser được di chuyển, con mèo đi theo nó và nhận được một số bài tập rất cần thiết.

Bạn sẽ nhận được bất kỳ thiết bị trong số này?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *