CÁC KIỂU CHỤP ẢNH SELFIE KHÁC NHAU

Các kiểu chụp ảnh selfie khác nhau. Different types of selfie! “Học tiếng anh online

Objective: To improve your reading and listening skills.

Mục tiêu: Tăng cường kỹ năng đọc và nghe

Think about it: Have you taken a selfie lately? What type of selfie was it? What type of selfies do you take?

What do you think of selfies? Why do you think people take so many selfies?

Hãy suy nghĩ: Gần đây bạn có chụp ảnh selfie không? Bức ảnh đó là thuộc loại gì? Bạn thường chụp selfie kiểu nào? Bạn nghĩ gì về chụp selfie? Theo bạn tại sao mọi người hay chụp ảnh selfie?

Exams This reading and listening activity will help prepare you for English exams such as KET and TOEFL.

Kỳ thi: Bài đọc và nghe này sẽ giúp bạn chuẩn bị cho các kỳ thi tiếng Anh như KET và TOEFL.

Pre-reading

Các kiểu chụp ảnh selfie khác nhau

Look at the pictures of the different types of selfie. How many of them can you identify? How many of them have you taken? Which ones would you never take? Why?

Trước khi đọc

Hãy nhìn các bức ảnh chụp các kiểu selfie khác nhau. Bạn có thể xác định được những loại nào? Những loại nào bạn đã chụp? Loại nào bạn không bao giờ chụp? Tại sao?

Reading I

Read or listen to the article once. What’s your favourite type of selfie? Why? What’s your least favourite? Why?

Đọc I

Đọc hoặc nghe bài này một lần. Bạn thích loại selfie nào? Tại sao? Loại nào bạn không thích nhất? Vì sao?

Reading II

Read the article again. Then, write the correct type of selfie next to each statement.

Đọc II

Đọc lại bài một lần nữa. Sau đó, hãy viết loại selfie đúng ở sau mỗi câu sau.

1. It’s often taken with a well-known person.

2. It’s also known as a morning selfie.

3. It’s a picture of you with big lips.

4. It’s a picture of you looking awkward.

5. It’s a picture of you and your partner.

6. It’s guaranteed to make your friends jealous.

Thousands of smartphone selfportraits or “selfies” are taken and shared every day. But not all selfies are the same.

Có hàng nghìn cách tự chụp ảnh chân dung (selfportraits hoặc selfies) dùng điện thoại thông minh được thực hiện và chia sẻ hàng ngày. Tuy nhiên, không phải tất cả các cách chụp đều giống nhau.

The bed selfie

Take a picture of yourself in bed. Also known as a morning selfie.

Chụp selfie trên giường

Tự chụp ảnh khi bạn đang nằm trên giường. Còn gọi là selfie buổi sáng.

A beach feet selfie

A picture of your feet with the sand and sea in the background.

Guaranteed to make your friends jealous while they’re stuck in an office.

Chụp selfie bàn chân trên biển

Một bức hình với bàn chân của bạn ở trên cát và biển làm nền ở phía sau.

Đảm bảo sẽ làm cho bạn bè phát hờn khi chúng nó đang phải ngồi lỳ ở văn phòng.

A food selfie

A picture of you with a plate of food that you’re about to eat.

Bức selfie với thức ăn

Một tấm hình của bạn với một đĩa thức ăn mà bạn sắp ăn.

The gym selfie

A picture taken of you at the gym, with some impressive equipment in the background.

Chụp selfie tập gym

Một tấm hình bạn đang ở phòng tập, với một số thiết bị ấn tượng ở phía sau.

The drunk selfie

A selfie of you while you’re drunk.

Chụp selfie say rượu

Một tấm selfie của bạn lúc đang say rượu.

The duckface selfie

For this selfie, simply push out your lips and make them look bigger and sexier. Also known as a trout pout selfie.

Chụp selfie mỏ vịt

Với kiểu chụp selfie này, đơn giản chỉ là chu môi ra để trông nó to và gợi cảm hơn. Còn gọi là kiểu selfie trề môi.

A friends selfie

Take a horizontal picture of you with lots of friends to show just how popular you are.

Selfie với bạn bè

Chụp một tấm hình ngang của bạn với rất nhiều bạn bè để cho thiên hạ thấy là bạn được nhiều người yêu mến thế nào.

The shy selfie

A picture of you looking shy and awkward, as if you didn’t want the picture taken… even though it was you who took it!

Chụp selfie e thẹn

Một tấm hình của bạn trông ngượng ngùng và khó coi, như thể là bạn không muốn được chụp… cho dù chính bạn là người chụp nó!

Belfie

An abbreviated form of “bottom selfie”, this is a self-portrait showing your backside. This is popular among celebrities such as Kim Kardashian and Rihanna.

“Belfie”

Cách nói tắt của “tự chụp mông”, đây là kiểu selfie chụp hình phía sau của bạn. Kiểu này phổ biến trong giới nổi tiếng như Kim Kardashian và Rihanna.

The holiday selfie

A picture of you in some exotic location.

Guaranteed to make your friends jealous.

Kiểu selfie kỳ nghỉ

Một tấm hình của bạn ở một nơi kỳ lạ.

Đảm bảo sẽ làm cho mấy đứa bạn phải phát hờn.

The famous friends selfie

Take a picture of yourself with someone famous, then let all your friends know about it.

Kiểu selfie bạn của người nổi tiếng

Chụp hình của bạn với ai đó nổi tiếng, và cho tất cả lũ bạn biết được điều đó.

The badass selfie

A picture of yourself looking really mean and hard, even though the worst thing you’ve ever

done is to cross the road when the lights were red.

Chụp selfie khó chịu

Một tấm hình của bạn trông thực là bẩn tính và khó coi, cho dù điều tệ hại nhất mà bạn đã từng làm chỉ là đi bộ qua đường khi đèn đỏ.

The happy couple selfie

A picture that says, “Look, I’ve got a wonderful boyfriend/girlfriend.”

Kiểu selfie cặp đôi hạnh phúc

Một bức hình nói: “Nhìn này, tớ có bạn trai/bạn gái tuyệt chưa”

The naked selfie

Naked selfies are often used for sexting.

Democratic congressman Anthony Wiener became internationally famous after sending naked selfies to a number of women.

Kiểu selfie lột đồ

Các bức selfie lột đồ thường dùng cho nhắn tin khêu gợi.

Hạ nghị sỹ Đảng Dân chủ Anthony Wiener trở nên nổi tiếng khắp thế giới sau khi gửi ảnh selfie lột đồ cho một số phụ nữ.

The inappropriate selfie

A selfie taken at an inappropriate moment, such as at a funeral, or like the one David McCarthy

took after German cyclist Marcel Kittel had collapsed to the ground with exhaustion, or

the one a young man took of himself at Eastbourne pier (in southern England), which was in blazes.

Selfie không phù hợp

Một bức selfie được chụp trong một khoảnh khắc không thích hợp, như ở lễ tang, hoặc như bức hình David McCarthy chụp sau khi tay đua xe đạp người Đức Marcel Kittel ngã xuống vì kiệt sức, hoặc tấm hình cậu thanh niên tự chụp ở bến tầu Eastbourne (miền Nam nước Anh) khi nơi này đang trong trận cháy lớn.

Từ vựng (xem nghĩa tiếng Việt trong bài)

GLOSSARY

a self portrait n

a photo you take of yourself, or a painting

you paint of yourself

stuck adj

if you’re “stuck” in an office, you’re trapped

there and can’t leave

a trout pout n

someone with a “trout pout” has thick lips

(the part of your mouth you use for kissing).

Literally, a “trout” is a type of fish; a “pout” is

a look in which you push out your lips. Kids

sometimes do it when they’re angry

shy adj

a “shy” person is nervous in the company of

other people

awkward adj

someone who feels “awkward” feels

uncomfortable or nervous

jealous adj

If you’re “jealous” of another person, you feel

angry because you aren’t in their situation

mean adj

a “mean” person is violent or cruel

hard adj

strong both physically and mentally

sexting n

the act of sending messages with sexually

explicit photos between mobile phones

Congressman n

an elected member of the House of

Representatives in the USA

a pier n

a wooden structure that goes into the sea.

It often has shops or theatres on it

in blazes exp

if something is “in blazes”, it’s burning

Để đăng ký kiểm tra trình độ, học thử miễn phí tiếng Anh một thầy một trò với giáo viên nước ngoài trực tuyến – Chi phí thấp – Hiệu quả cao, truy cập ngay: www.ispeak.vn . Hotline 1900.2215

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *