CÁCH CHUYỂN CHỦ ĐỀ HIỆU QUẢ TRONG GIAO TIẾP

Cách chuyển chủ đề hiệu quả trong tiếng Anh giao tiếp?.

What’s the best way to change the subject?

Cách tốt nhất để Cách chuyển chủ đề hiệu quả trong tiếng Anh giao tiếp??

Câu trả lời từ Laura Packard (Hiệp hội tư vấn chính trị Hoa Kỳ):

Answer and then immediately pivot.

Trả lời và chuyển ngay chủ đề.

If you can pivot to something people will want to talk about, so much the better.

Tốt nhất là nếu bạn có thể chuyển sang một chủ đề mà người khác muốn nói.

For example, your family member asks you “What should we do about Syrian refugees?” and you don’t really want to get into a fight.

Chẳng hạn, nếu một thành viên trong gia đình hỏi bạn “Chúng ta có thể làm được gì về vấn đề người tị nạn Syria?” và bạn không thực sự muốn tranh luận.

“I think we should be a welcoming country. For example, Donald Trump is the son of an immigrant, and a couple of his wives are immigrants too. I think a more urgent problem is the decline of the American family, celebrity culture and throwaway marriages…”

“Tôi nghĩ rằng nước ta (Hoa Kỳ) nên là một nước luôn mở rộng cửa đón chào. Chẳng hạn, Donald Trump là con trai của một người nhập cư, và mấy người vợ của ông ấy cũng là người nhập cư. Tôi nghĩ rằng một vấn đề cấp bách hơn là sự đi xuống của gia đình kiểu Mỹ, văn hóa của người nổi tiếng và kết hôn tùy tiện…”

Câu trả lời từ nhà tâm lý học Clare Amos:

A great technique is just to use the connector “yes, and….” or “yes you’re absolutely right and…..”—you can then alter the conversation as you wish.

Một kỹ thuật tuyệt vời là chỉ cần sử dụng từ nối “vâng, và…” hoặc “vâng, bạn hoàn toàn đúng và….” – sau đó bạn có thể điều chỉnh cuộc hội thoại theo ý mình.

By using such agreeable words, the brain is more likely to accept whatever comes next—it isn’t primed to critique or defend and is therefore much more accepting of a change.

Bằng việc sử dụng các từ đồng ý như vậy, não bộ sẽ dễ dàng chấp nhận bất kỳ điều gì sẽ đến tiếp theo – đầu tiên không phải là chỉ trích hoặc bảo vệ nên người khác sẽ dễ chấp nhận thay đổi chủ đề hơn.

Câu trả lời từ cô Elaine Swann (chuyên gia phong cách sống và nghi thức):

When dealing with challenging people who are a little difficult or perhaps speaking out of turn, the tip that I give is to turn a stupid question into a new conversation.

Khi phải đối xử với những người khó tính hoặc nói chuyện lan man, lời khuyên của tôi là hãy chuyển một câu hỏi ngớ ngẩn thành một cuộc hội thoại mới.

The way you do this is to focus on the person who is speaking.

Cách làm là tập trung vào người đang nói chuyện. Học tiếng anh online

People love to talk about themselves, so the way to change a conversation without them noticing is to ask them a question about themselves—whether it’s maybe a recent vacation or something about their children or grandchildren or something they like to do.

Người ta thích tự nói về bản thân mình, vì vậy cách để thay đổi một cuộc hội thoại mà không làm họ chú ý là hỏi một câu hỏi về chính họ – có thể là một chuyến du lịch gần đây hoặc điều gì đó về con cháu họ hoặc điều gì đó mà họ thích làm.

Whatever it is, turn the focus on them rather than you, that way it’s not so noticeable.

Dù là điều gì chăng nữa, hãy chuyển sự tập trung vào họ thay vì vào bạn, điều đó sẽ ít gây sự chú ý.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *