CẤU TRÚC SONG SONG (PARALLEL STRUCTURE)

Cấu trúc song song (Parallel Structure). Vấn đề cấu trúc song song là vấn đề hay mắc phải của những người học tiếng anh còn yếu,ko chỉ vậy 1 số người khác tuy học anh văn khá cũng mắc phải, hôm nay mình giới thiệu với các bạn cấu trúc song song.

Cấu trúc song song (Parallel Structure)

Cấu trúc song song – Parallel Structure

When information in a sentence Is given in the form of the list or the series, all of component must be gramatically parallel or equal.There maybe only two components or there maybe many component in a list ;However , if the first is ,for example ,an infinitive,

The rest must also be infinitives.Consider correct and incorrect sentence:

Khi thong tin trong câu được trình bày dưới dạng cụ thể hoặc chuỗi thì tất cả các thành phần phải song song hay giống nhau về mặt ngữ pháp.

Có thể có 2 hoặc nhiều thành phần được liệt kê ,Tuy nhiên nếu thành phần thứ nhất chẵng hạn là 1 động từ nguyên mẫu thì ,những thành phần còn lại cũng phải là động từ nguyên mẫu.Xem những câu đúng và ko đúng dưới đây:

Not parallel: Peter is rich , handsome ,and many people like him

Ko song song Adj – Adj – clause( mênh đề)

Paralel: Peter is rich, handsome, and popular ( Popular is an adj)

Song song

Not parallel: she like to fish , swim ,and surfing

Infinitive – Infinitive – V-ing

Parallel: she like fishing , swimming ,and surfing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *