HƠN 30 CÁCH NÓI THAY THẾ CHO ‘VERY GOOD’

Hơn 30 cách nói thay thế cho ‘very good’. Trong tiếng Anh, có nhiều cách để bạn động viên, khen ai đó vì đã đạt được thành quả. Học tiếng anh online

Dưới đây là gần Hơn 30 cách nói thay thế cho ‘very good’

Excellent! /ˈek.səl.ənt/ That’s better. Như thế tốt hơn rồi
Fantastic! /fænˈtæs.tɪk/ That’s it. Phải như thế chứ
Fine! That’s good
Good for you! That’s great.
Good going That’s it.
Good job! That’s really nice.
Good thinking! That’s right!
Good work! Làm tốt lắm That’s the best ever!
Great! Tremendous! /trɪˈmen.dəs/
I like that You just did it! Cậu vừa làm được điều đó!
Keep it up! Way to go! Làm tốt lắm
Keep on trying! Well, look at you go!
Marvelous! /ˈmɑr·və·ləs/ Well done!
Much better! Wonderful!
Outstanding! /ˌaʊtˈstæn.dɪŋ/ Wow!
Perfect! /ˈpɝː.fekt/ You make this fun
Right on! You’re doing fine
Super /ˈsuː.pɚ/ You’re right!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *