HOW MATHS CAN SAVE!

Maths can help create a morecompetitive economy… and get you a better job. But how?

Experts believe that maths is the key to creating acompetitive economy. “Fluency in maths is neededto understand science, and science creates the innovations that will help solve the challenges we face, such as swine flu and global warming,” explained Julie Dunkle, US education project manager for Intel in an article for the Wall Street Journal.

There’s even been a study on the link between maths and a healthy economy. Eric Hanushek, a Stanford University professor, concluded that increasing test scores in maths could add two-thirds of a percentage point to the annual growth rate in GDP. Interestingly, Hanushek’s study measured quality (improvement in testscores) rather than quantity (years of schooling).

The problem is that many people struggle with maths. In the UK, a survey of more than 2,300 adults found that a third of over 18s found it hard to calculate change in shops, and weigh and  measure ingredients; and many parents have problems helping their children with their homework. Almost 25% rated their maths as no better than “satisfactory”, and a further 7% said their skills were “poor” or “very poor”.

In the UK, it’s thought that poor maths skills could be costing the economy more than £20 billion a year. But poor maths can affect your job prospects too. “A lack of everyday number skills not only threatens the economy and the competitiveness on the country’s job market but can also ruin an individual’s chances in life…,” said Graham Beale, the Nationwide Building Society’s chief executive. “Maths commands the highest earnings in the jobs market and is the best protection against unemployment,” he added.

So, what’s the government doing about it? Firstly, they’ve recruited some Chinese maths teachers as part of an £11m programme to raise standards. “Good maths comes with constant practice but there seems to be an aversion to practice in this country. We have a lot tolearn from China,” said Nick Gibb, the former Conservative Schools Minister. As part of the scheme, Chinese teachers will be sent to work in English schools.

The charity National Numeracy has also created an online maths challenge for adults. After taking the test, and depending on the results, adults are referred to a series of learning resources to boost their skills. The move has been backed by the Department for Education.

So, how good are you at maths in English? Listen to the following questions and write down your answers. Then, check the Answers page to see how well you’ve done.

Làm thế nào toán học có thể tiết kiệm!

Toán học có thể giúp tạo ra một nền kinh tế cạnh tranh … và giúp bạn có một công việc tốt hơn. Nhưng bằng cách nào?

Các chuyên gia tin rằng toán học là chìa khóa để tạo ra nền kinh tế cạnh tranh. Sự thông thạo toán học là cần thiết để hiểu về khoa học, và khoa học tạo ra những đổi mới sẽ giúp giải quyết những thách thức mà chúng ta gặp phải, như cúm lợn và sự nóng lên toàn cầu, ông David Dunkle, giám đốc dự án giáo dục Hoa Kỳ cho Intel trong một bài viết cho tờ Wall Street Journal .

Thậm chí còn có một nghiên cứu về mối liên hệ giữa toán học và nền kinh tế lành mạnh. Eric Hanushek, giáo sư Đại học Stanford, kết luận rằng việc tăng điểm kiểm tra môn toán có thể tăng thêm hai phần ba điểm phần trăm vào tốc độ tăng trưởng hàng năm trong GDP. Điều thú vị là, nghiên cứu của Hanushek đã đo lường chất lượng (cải thiện điểm kiểm tra) thay vì số lượng (số năm đi học).

Vấn đề là nhiều người phải vật lộn với toán học. Tại Anh, một cuộc khảo sát với hơn 2.300 người trưởng thành cho thấy một phần ba trên 18 tuổi thấy khó tính toán sự thay đổi trong các cửa hàng, cân và đo lường các thành phần; và nhiều phụ huynh có vấn đề giúp con cái họ làm bài tập về nhà. Gần 25% đánh giá môn toán của họ không tốt hơn so với giỏi, và 7% cho biết các kỹ năng của họ là kém nghèo hoặc hay rất kém.

Ở Anh, nó đã nghĩ rằng các kỹ năng toán học kém có thể khiến nền kinh tế tiêu tốn hơn 20 tỷ bảng mỗi năm. Nhưng toán kém cũng có thể ảnh hưởng đến triển vọng công việc của bạn. Thiếu một kỹ năng số hàng ngày không chỉ đe dọa nền kinh tế và khả năng cạnh tranh trên thị trường việc làm của đất nước mà còn có thể phá hỏng cơ hội cá nhân của họ trong cuộc sống …, ông Graham Beale, giám đốc điều hành của Hiệp hội Xây dựng Toàn quốc nói. Ông Math Math cho biết thu nhập cao nhất trong thị trường việc làm và là sự bảo vệ tốt nhất chống lại nạn thất nghiệp, ông nói thêm.

Vì vậy, những gì mà chính phủ làm về nó? Đầu tiên, họ đã tuyển dụng một số giáo viên toán Trung Quốc như một phần của chương trình trị giá 11 triệu bảng để nâng cao tiêu chuẩn. Toán học giỏi đi kèm với thực hành liên tục nhưng dường như có ác cảm với thực hành ở đất nước này. Nick Gibb, cựu Bộ trưởng các trường bảo thủ cho biết, chúng tôi có rất nhiều sự học hỏi từ Trung Quốc. Là một phần của chương trình, giáo viên Trung Quốc sẽ được cử đi làm việc tại các trường học tiếng Anh.

Tổ chức từ thiện quốc gia cũng đã tạo ra một thử thách toán học trực tuyến cho người lớn. Sau khi làm bài kiểm tra, và tùy thuộc vào kết quả, người lớn được tham khảo một loạt các tài nguyên học tập để tăng cường kỹ năng của họ. Động thái này đã được hỗ trợ bởi Bộ Giáo dục.

Vì vậy, bạn giỏi toán bằng tiếng Anh như thế nào? Nghe các câu hỏi sau đây và viết ra câu trả lời của bạn. Sau đó, kiểm tra trang Câu trả lời để xem bạn đã làm tốt như thế nào.

 

a key (n)

the “key” to a good situation is the best way to create that good situation

a challenge (n)

something new and difficult which requires a lot of effort

swine flu (n)

a form of flu that affects pigs. If you’ve got the “flu”, you’re ill and it feels as if you’ve got a really bad cold

global warming (n)

a gradual increase in the overall temperature of the earth’s atmosphere. Many people believe it’s caused by pollution, etc.

a link (n)

a connection

GDP (abbr)

Gross Domestic Product – the value of all the goods produced in a country

to struggle with (exp)

if you “struggle with” something, you find it difficult to do that thing

a job prospect (n)

if you have good “job prospects”, there’s a good possibility that you’ll find a good job because you’re well-qualified, etc.

to threaten (vb)

if A “threatens” B, A is a danger to B

to raise standards (exp)

to improve the level, standard or quality of something

an aversion to (exp)

if you have an “aversion to” something, you don’t like that thing

to boost (vb)

to increase

to back (vb)

to support or help

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *