HOW MUSIC HELPS THE ECONOMY!

How important is the music industry? According to a report by UK Music, it’s worth a lot more to the British economy than previously thought.

UK Music found that musicians, composers, songwriters and lyricists contribute the most to the economy (£1.6bn) and also employ seven out of every 10 people who work in the sector. Live music contributes £662m, followed by recorded music (£634m), music publishing (£402m), music representatives (£151m), and music producers and recording studios (£80m). Music businesses also generate £1.4bn every year from exports, while British musicians such as Emeli Sande, Adele and Ed Sheeran (whose albums dominated the 2012 sales charts) boost the UK’s international brand by an estimated £72m.

Another report by Arts Council England (ACE) had some interesting findings. They showed that the arts and culture sector (book publishing, sound recording, performing arts, etc.) accounts for 0.4% of GDP, with £5.9 billion worth of gross value added (GVA) to the UK economy in 2011. The results form part of an investigation by the Centre for Economics and Business (the CEBR). ACE chief executive Alan Davey said, “The contribution culture makes to our quality of life as a society and as individuals, will always be our primary concern. But at a time when public finances are under such pressure, it’s also right to examine all the benefits that investment in arts and culture can bring – and to consider how we can make the most effective use of that contribution.”

nl

Another report by VisitBrtiain focused on music tourism. It showed that this type of tourism boosts the UK’s economy by £2.2bn a year. VisitBritain says nearly half of the average live music audience is made up of tourists, with visitors from abroad spending an average of £910 while attending festivals, and £602 going to concerts. Domestic music tourists spend, on average, £396 while attending festivals, and £87 going to concerts. The report also says that overseas tourists account for 6% of music tourism visits, and 20% of music tourism spending. London attracts 28% of all music tourists in the UK, with 1.8 million people visiting the capital. “It’s clear our music industry is doing a great job for the British economy, encouraging 6.5 million tourists to visit the country, generating £2.2 billion last year,” said Jo Dipple, the chief executive of UK Music, which helped prepare the report.

Music is so much more than  a form of entertainment!

 

Âm nhạc giúp ích cho nền kinh tế như thế nào!

Ngành công nghiệp âm nhạc quan trọng như thế nào? Theo báo cáo của UK Music, nó có giá trị rất nhiều cho nền kinh tế Anh so với suy nghĩ trước đây.

UK Music phát hiện ra rằng các nhạc sĩ, nhà soạn nhạc, nhạc sĩ và nhà viết lời đóng góp nhiều nhất cho nền kinh tế (1,6 tỷ bảng) và cũng sử dụng 7 trên 10 người làm việc trong lĩnh vực này. Nhạc sống đóng góp 662 triệu bảng, tiếp theo là nhạc thu âm (634 triệu bảng), xuất bản nhạc (402 triệu bảng), đại diện âm nhạc (151 triệu bảng), và các nhà sản xuất âm nhạc và phòng thu âm (80 triệu bảng). Các doanh nghiệp âm nhạc cũng tạo ra 1,4 tỷ bảng mỗi năm từ xuất khẩu, trong khi các nhạc sĩ người Anh như Emeli Sande, Adele và Ed Sheeran (có album thống trị bảng xếp hạng doanh thu năm 2012) tăng thương hiệu quốc tế UK Bảng ước tính lên tới 72 triệu bảng.

Một báo cáo khác của Hội đồng nghệ thuật Anh (ACE) đã có một số phát hiện thú vị. Họ cho thấy lĩnh vực văn hóa nghệ thuật (xuất bản sách, ghi âm, biểu diễn nghệ thuật, v.v.) chiếm 0,4% GDP, với tổng giá trị gia tăng (GVA) 5,9 tỷ bảng cho nền kinh tế Anh năm 2011. Mẫu kết quả một phần trong cuộc điều tra của Trung tâm Kinh tế và Kinh doanh (CEBR). Giám đốc điều hành của ACE, Alan Davey cho biết, văn hóa đóng góp tạo nên chất lượng cuộc sống của chúng ta với tư cách là một xã hội và cá nhân, sẽ luôn là mối quan tâm hàng đầu của chúng ta. Nhưng tại thời điểm mà tài chính công đang chịu áp lực như vậy, nó cũng có quyền kiểm tra tất cả những lợi ích mà đầu tư vào nghệ thuật và văn hóa có thể mang lại – và xem xét làm thế nào chúng ta có thể sử dụng hiệu quả nhất sự đóng góp đó.

Một báo cáo khác của VisitBrtiain tập trung vào du lịch âm nhạc. Nó cho thấy loại hình du lịch này thúc đẩy nền kinh tế Vương quốc Anh tăng thêm 2,2 tỷ bảng mỗi năm. VisitBritain cho biết gần một nửa số khán giả nhạc sống trung bình được tạo thành từ khách du lịch, với khách đến từ nước ngoài chi trung bình 910 bảng Anh khi tham dự các lễ hội và 602 bảng Anh sẽ đến các buổi hòa nhạc. Trung bình, khách du lịch âm nhạc trong nước chi trung bình 396 bảng Anh khi tham dự các lễ hội và 87 bảng Anh sẽ đến các buổi hòa nhạc. Báo cáo cũng nói rằng khách du lịch nước ngoài chiếm 6% số lượt khách du lịch âm nhạc và 20% chi tiêu cho du lịch âm nhạc. London thu hút 28% tổng số khách du lịch âm nhạc ở Anh, với 1,8 triệu người đến thăm thủ đô. Jo Dipple, giám đốc điều hành của UK Music, người đã giúp chuẩn bị báo cáo cho biết, ngay bây giờ, công ty âm nhạc của chúng tôi đang làm rất tốt cho nền kinh tế Anh, khuyến khích 6,5 triệu khách du lịch đến thăm đất nước này, tạo ra 2,2 tỷ bảng vào năm ngoái.

Âm nhạc không chỉ là một hình thức giải trí!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *