HOW TO… LEARN ENGLISH BY READING

THIS MONTH, HOW TO… LEARN ENGLISH BY READING

Reading is a great way to improve your English. You’ll learn new words, revise previously-taught structures and absorb thousands of useful expressions and phrases… without any effort.

By reading, you are receiving valuable language input. And this is how you learn! Remember, language learning is a combination of input + practice. As you’re reading, you’re taking in language naturally, and you’re seeing how it all fits together. This is crucial to your learning.

The great thing about reading is that learning takes place subconsciously. There are no exercises to do, no grammar rules to learn, no tasks to complete… it’s all natural. The language flows in through your eyes, and gets registered in your brain. What could be easier?

The key to effective reading is to read things that you want to read. There are millions of books, magazines and websites out there. You couldn’t possibly read them all. So, the important thing is to find things that you like reading. Then, you’ll be motivated to read. And then the reading won’t be difficult. It’ll be easy! And then you’ll learn. It’s simple.

Remember: read what you want to read. What you like reading. What motivates and inspires you. But where can you start? Well, you could read a book that you’ve already read in your own language. Simply find a translated (or original) version of a book that you have read and enjoyed. This will make processing the content in the target language much easier as you’ll already know what the book is about!

You could also read the news. This is great as you can read the news in your own language first, then in English. You’ll see that it won’t be too difficult as you’ll be familiar with the topics and stories. Magazines are also great. Find one that covers a topic you’re interested in: business, clothing, guns, horses, houses, housekeeping, stocks and shares, sports, computers, electronics, designing, cooking… you name it, they’ll have it. If not, look for information on the internet. There are also websites for every topic under the sun!

Why not join a forum? They’re a great source of English input as the language is often written in a simple, spoken style. Go to Google Groups, which has discussion groups based on common interests. Just type in the topic that interests you and join the chat.

Finally, how you read is also important. The best thing is to read without using a dictionary. Let the words flow over you.

Just skip the parts you don’t understand. If you make your reading feel too much like work, it’ll stop being fun. Of course, you could make a note of any new words and phrases that you like or see repeated frequently, but try not to break your concentration too much. Also, set yourself mini-objectives. For example, if you’re reading a novel, read 20 pages a day. Very soon, you’ll have been exposed to thousands of useful phrases and words.

Have fun reading! You’ll learn so much!

 

Đọc là một cách tuyệt vời để cải thiện tiếng Anh của bạn. Bạn có thể học từ mới, sửa đổi các cấu trúc được dạy trước đó và tiếp thu hàng ngàn cụm từ và cụm từ hữu ích … mà không cần bất kỳ nỗ lực nào.

Bằng cách đọc, bạn đang nhận được đầu vào ngôn ngữ có giá trị. Và đây là cách bạn học! Hãy nhớ rằng, học ngôn ngữ là sự kết hợp của đầu vào + thực hành. Khi bạn đọc, bạn có thể sử dụng ngôn ngữ một cách tự nhiên và bạn thấy cách tất cả khớp với nhau. Điều này là rất quan trọng cho việc học tập của bạn.

Điều tuyệt vời của việc đọc là việc học diễn ra trong tiềm thức. Không có bài tập để làm, không có quy tắc ngữ pháp để học, không có nhiệm vụ phải hoàn thành … nó TẤT CẢ tự nhiên. Ngôn ngữ chảy vào trong mắt bạn và được ghi lại trong não. Điều gì có thể dễ dàng hơn?

Chìa khóa để đọc hiệu quả là đọc những thứ mà bạn muốn đọc. Có hàng triệu cuốn sách, tạp chí và trang web ngoài kia. Bạn không thể có thể đọc tất cả. Vì vậy, điều quan trọng là tìm những thứ mà bạn thích đọc. Sau đó, bạn sẽ có động lực để đọc. Và sau đó việc đọc won đã trở nên khó khăn. Nó sẽ dễ dàng! Và sau đó bạn học hỏi. Nó rất đơn giản.

Ghi nhớ: đọc những gì bạn muốn đọc. Những gì bạn thích đọc. Điều gì thúc đẩy và truyền cảm hứng cho bạn. Nhưng bạn có thể bắt đầu từ đâu? Chà, bạn có thể đọc một cuốn sách mà bạn đã đọc bằng ngôn ngữ của mình. Đơn giản chỉ cần tìm một phiên bản dịch (hoặc bản gốc) của một cuốn sách mà bạn đã đọc và thưởng thức. Điều này sẽ giúp việc xử lý nội dung trong ngôn ngữ mục tiêu dễ dàng hơn nhiều vì bạn đã biết cuốn sách nói về điều gì!

Bạn cũng có thể đọc tin tức. Điều này thật tuyệt khi bạn có thể đọc tin tức bằng ngôn ngữ của mình trước, sau đó bằng tiếng Anh. Bạn có thể thấy rằng nó đã thắng rất khó vì bạn sẽ quen với các chủ đề và câu chuyện. Tạp chí cũng rất tuyệt. Tìm một chủ đề bao gồm một chủ đề mà bạn quan tâm: kinh doanh, quần áo, súng, ngựa, nhà cửa, dọn phòng, cổ phiếu và cổ phiếu, thể thao, máy tính, điện tử, thiết kế, nấu ăn … bạn đặt tên cho nó, họ sẽ có nó. Nếu không, hãy tìm thông tin trên internet. Ngoài ra còn có các trang web cho mọi chủ đề dưới ánh mặt trời!

Tại sao không tham gia một diễn đàn? Họ là một nguồn tuyệt vời của tiếng Anh vì ngôn ngữ thường được viết theo phong cách nói đơn giản. Truy cập Google Groups, nhóm có các nhóm thảo luận dựa trên sở thích chung. Chỉ cần nhập chủ đề mà bạn quan tâm và tham gia trò chuyện.

Cuối cùng, cách bạn đọc cũng rất quan trọng. Điều tốt nhất là đọc mà không cần sử dụng từ điển. Hãy để những dòng chữ chảy qua bạn.

Chỉ cần bỏ qua những phần bạn không hiểu. Nếu bạn làm cho việc đọc của bạn cảm thấy quá giống như công việc, thì nó sẽ không còn vui nữa. Tất nhiên, bạn có thể ghi chú bất kỳ từ và cụm từ mới nào bạn thích hoặc thấy lặp đi lặp lại thường xuyên, nhưng cố gắng không phá vỡ sự tập trung của bạn quá nhiều. Ngoài ra, hãy đặt cho mình những mục tiêu nhỏ. Ví dụ: nếu bạn đang đọc một cuốn tiểu thuyết, hãy đọc 20 trang mỗi ngày. Rất sớm, bạn đã tiếp xúc với hàng ngàn cụm từ và từ hữu ích.

Chúc bạn đọc vui vẻ! Bạn học được rất nhiều!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *