MẸO NHỎ KHI DÙNG VĂN PHONG HỌC THUẬT LÀM BÀI THI VIẾT IELTS

Mẹo nhỏ khi dùng văn phong học thuật làm bài thi viết IELTS. Trong văn phong học thuật và viết IELTS, có một điều bạn nên luôn ghi nhớ nếu muốn bài viết của mình được đánh giá cao đó là tránh dùng đại từ nhân xưng ‘I’ trong bài viết. Hay nói cách khác, bạn nên nêu lên ý kiến của mình một cách khách quan thay vì chủ quan. Vậy làm thế nào đề nêu lên ý kiến của mình mà không dùng đại từ ‘I’ trong bài viết? Sau đây là danh sách một vài cụm từ học thuật mà bạn có thể dùng:

Mẹo nhỏ khi dùng văn phong học thuật làm bài thi viết IELTS

Tổng hợp Mẹo nhỏ khi dùng văn phong học thuật làm bài thi viết IELTS

1) Dùng cụm từ ‘It…’ 

– It goes without saying that …= Of course, Certainly

– It is quite clear that… = Obviously, Clearly

– It is worth point out that …. = Another important point is …

– It is often argued that … = People say/think that ….

– It is suggested that … = People think/suggest that …

– It is likely that … = Perhaps, Probably

– It could be argued that …= Perhaps

2) Dùng Cụm từ ‘There…’

– There is no doubt/There is not a shadow of doubt that … = Certainly

– There is a possibility that … = Possibly/ It is possible that …

– There can be no doubt that … = I am certain/ I am sure …

– There is a strong likelihood that … = Probably

3) Dùng ‘One’

– One could say/argue that … = Perhaps

– One might argue that … = Some people may think that…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *