NHÓM CÁC ĐỘNG TỪ THƯỜNG, KHÔNG SỬ DỤNG VỚI CÁC THÌ TIẾP DIỄN

Nhóm các động từ thường, không sử dụng với các thì tiếp diễn cần nên chú ý

1. Want : muốn
2. Like : thích
3. Love : yêu
4. Need : cần
5. Prefer : thích hơn
6. Cosist : bao gồm
7. Contain : chứa đựng
8. Believe : tin tưởng
9. Suppose : cho rằng
10. Remember : nhớ
11. Realize : nhìn ra
12. Understand: hiểu biết
13. Depend: phụ thuộc
14. Seem : dường như/ có vẻ như
15. Know : biết
16. Belong : thuộc về

Chú ý: Nhóm các động từ thường, không sử dụng với các thì tiếp diễn

Nhóm các động từ thường, không sử dụng với các thì tiếp diễn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *