NHỮNG TỪ DỄ GÂY NHẦM LẪN

Những từ dễ gây nhầm lẫn

angel (N) = thiên thần
angle (N) = góc (trong hình học)


cite (V) = trích dẫn
site (N) = địa điểm, khu đất ( để xây dựng).

sight (N) = khe ngắm, tầm ngắm; (V) = quang cảnh, cảnh tượng; (V) = quan sát, nhìn thấy


dessert (N) = món tráng miệng
desert (N) = sa mạc; desert (V) = bỏ, bỏ mặc, đào ngũ


later (Adv) = sau đó, rồi thì (thường dùng với động từ thời tương lai)
latter (Adj) = cái thứ 2, người thứ 2, cái sau, người sau. >< the former = cái trước, người trước.

Những từ dễ gây nhầm lẫn

Tổng hợp Những từ dễ gây nhầm lẫn


principal (N) = hiệu trưởng (trường phổ thông); (Adj) = chính, chủ yếu.
principle (N) = nguyên tắc, luật lệ


affect (V) = tác động đến
effect (N) = ảnh hưởng, hiệu quả; (V) = thực hiện, đem lại


already (Adv) = đã
all ready = tất cả đã sẵn sàng.


among (Prep) trong số (dùng cho 3 người, 3 vật trở lên)
between…and giữa…và (chỉ dùng cho 2 người/vật)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *