PHÂN BIỆT EMIGRATE VÀ IMMIGRATE

Phân biệt EMIGRATE và IMMIGRATE

Cả hai từ này đều là động từ (verb) dùng để mô tả hành động liên quan đến việc di cư đến một nơi khác.

#EMIGRATE

Nếu chúng ta muốn nói về hành động di cư từ nơi xuất phát, hãy dùng EMIGRATE.

Ví dụ 1:

“People are always saying there’s no quality of life in Russia, and everyone wants to emigrate,” he said. (New York Times)

Giải thích: ở đây, chúng ta đang nói về Russia như một điểm xuất phát của làn sóng di cư.

#IMMIGRATE

Nếu chúng ta muốn nói tới nhập cư vào điểm đến, hãy dùng IMMIGRATE.

Ví dụ 2: Citizens from 17 European Union countries were given freedom to immigrate to Switzerland in 2007. (Business Week)

Giải thích: ở đây, chúng ta đang nói Switzerland như là một điểm đến của làn sóng di cư.

Giới từ sử dụng cho cả 2 từ này là: FROM và TO. Khi sử dụng không nhất thiết phải có giới từ (xem ví dụ 1) hoặc cả 2 giới từ cùng 1 lúc (ví dụ 3, 4).

Ví dụ 3: Her family immigrated from Vietnam in 1996.

Nói như vậy, thì người nghe tự hiểu là gia đình cô ta di cư từ Việt Nam đến nơi của người nghe.

Ví dụ 4: He emigrated to Africa to work for a wildlife conservation organization

Phân biệt EMIGRATE và IMMIGRATE

Cách Phân biệt EMIGRATE và IMMIGRATE

Ở đây người nói không dùng from (location) để nói đến nơi anh ta đã bỏ đi nhưng người nghe sẽ tự hiểu là anh ta đã bỏ đi từ nơi của người nghe

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *