PHÂN BIỆT PHOTO, PICTURE VÀ IMAGE

Phân biệt PHOTO, PICTURE và IMAGE. *Trong một số trường hợp thì photo và picture có thể sử dụng như nhau, đều có nghĩa là bức ảnh chụp.
– Would you mind taking a photo of me?
(Anh có thể chụp giúp em một bức ảnh được không?)
– Could you take a picture of me?
Hai cách nói đó đều có nghĩa giống nhau.

Phân biệt PHOTO, PICTURE và IMAGE

Cách Phân biệt PHOTO, PICTURE và IMAGE

* Từ photo là viết tắt của photograph, chỉ có nghĩa là bức ảnh, còn picture có nghĩa rộng hơn, trong trường hợp khác picture còn để chỉ bức tranh vẽ, giống như mấy tấm tranh do các bạn nhỏ vẽ treo ở cầu thang.
Ở hoàn cảnh khác nữa, picture còn có thể là sự điển hình, sự hiện thân.
– She is the picture of her mother.
(Cô ấy là hiện thân của mẹ mình)
– Linh’s style is the picture of teenagers.
(Phong cách của Linh là điển hình của tuổi teen)

* Image thường được hiểu theo nghĩa là hình tượng, cảnh tượng hay hình ảnh trong tâm trí.
– The image of professional staff makes a nice impression on students.(Hình ảnh về đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp tạo ra ấn tượng đẹp đối với các học viên)
– I often use the image of Doraemon to describe John’s figure.
(Tôi thường dùng hình tượng Doraemon để miêu tả dáng vóc của John)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *