PHÂN BIỆT ‘SHADE’ VÀ ‘SHADOW’

Phân biệt ‘shade’ và ‘shadow’. Hai danh từ cùng được dịch là “bóng” trong tiếng Việt nhưng có nét nghĩa, cách dùng khác nhau.

Cùng nhau Phân biệt ‘shade’ và ‘shadow’

Shade /ʃeɪd/

​Nét nghĩa cơ bản, dễ gây nhầm lẫn của “shade” với “shadow” là:

(U) slight ​darkness ​caused by something ​blocking the ​direct ​light from the ​sun: bóng râm, bóng mát nói chung của cây cối, nhà cửa, mái hiên – danh từ không đếm được. Ví dụ:

– The ​sun was ​hot, and there were no ​trees to ​offer us shade. (Mặt trời thiêu đốt và chẳng có bóng râm nào cho chúng ta cả)

– The ​children ​played in/under the shade of a ​large ​beach ​umbrella. (Lũ trẻ chơi trong bóng mát của một cái dù lớn trên bãi biển)

Ngoài ra, “shade” còn là một danh từ đếm được, với các nghĩa dưới đây:

– a covering that is put over an electric light in order to make it less bright: chụp đèn, tán đèn

– a ​type or ​degree of a ​colour: sắc thái, sắc độ của màu sắc. Ví dụ: Fifty shades of Grey (50 sắc thái – Xám)

“Shadow” là danh từ đếm được (C), có định nghĩa an ​area of ​darkness, ​caused by ​light being ​blocked by something: bóng đen, bóng của người, vật có hình rõ ràng do ánh sáng tạo ra. Ví dụ:Shadow /ˈʃæd.əʊ/

– The ​children were ​playing, ​jumping on each other’s shadows. (Lũ trẻ chơi trò nhảy dẫm lên bóng của nhau)

– Jamie ​followed his ​mother around all ​day like a shadow. (Jamie bám lấy mẹ mình như hình với bóng)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *