PRONUNCIATION PROBLEMS WITH FOREIGN WORDS!

The Spanish call it “londres”, the Finnish say “Lontoo” and the Dutch refer to it as “Londen”. England’s capital, London, is different in almost every language, with a wide variety of pronunciations too. But what are the rules for pronouncing foreign words in English?

English pronunciation is never easy. For a start, there doesn’t seem to be a logical connection between the written and spoken forms: queue is pronounced /kjuː/, draught is /drɑːft/ and chaos is /ˈkeɪɒs/. There are also problems with silent letters: subtle is /ˈsʌtl /, height is / haɪt/ and debt is /det/.

One of the main problems is that there are so many different vowel sounds in English. From five written vowels (a, e, i, o, u) there are 19 sounds. So, for example, the “u” in “lettuce” is an /ɪ/ sound /ˈletɪs/, but an /ʌ/ sound in the word cup /kʌp/. Then just to further complicate matters, there are homographs – words that have the same spellings but different sounds and different meanings. For example: lead (to be in first place) lead (a metal); or wind (to go around) and wind (a strong movement of air)

There are also homophones– words that have the same sounds but different spellings and meanings. For example: “to” = to, two, too; and “there” = there, their, they’re.

Some words in English are just completely illogical. For example: Leicester is pronounced /ˈlestə/, Greenwich is /ˈgrenɪtʃ/ and Magdalene (as in Magdalene College, Cambridge) is /ˈmɔːdlən/.

So, what happens with foreign words in English? In many cases, the words are Anglicised – they’re changed or adapted to make them sound more “English”. For example, instead of the German “München” we say “Munich”. The same thing happens with Rome (which is “Roma” in Italian), Naples (Napoli), Milan (Milano), Vienna (which is Wien in German), The Hague (Den Haag in Dutch) and Seville (Sevilla in Spanish).

In other cases, the spelling is the same but the pronunciation is changed. For example, we say “Paris” instead of the French “Paris”. Other examples of this include paella, villa and chili con carne (instead of the Spanish paella, villa and chili con carne), Volkswagen (instead of the German Volkswagen) and Renault (or even Renault), Michelin and chauffeur (instead of the French Renault, Michelin and chauffeur).

How are foreign words pronounced in your language?

 

Vấn đề phát âm với từ nước ngoài!

Người Tây Ban Nha gọi nó là Londres, người Phần Lan nói là Lontoo, người Hà Lan và người Hà Lan gọi nó là Chuyện Londen. Thủ đô nước Anh, London, khác biệt ở hầu hết mọi ngôn ngữ, với nhiều cách phát âm khác nhau. Nhưng các quy tắc để phát âm từ nước ngoài trong tiếng Anh là gì?

Phát âm tiếng Anh không bao giờ là dễ dàng. Để bắt đầu, dường như không có mối liên hệ logic nào giữa các hình thức viết và nói: hàng đợi được phát âm là / kjuː /, bản nháp là / drɑːft / và hỗn loạn là / ˈkeɪɒs /. Cũng có vấn đề với các chữ cái im lặng: tinh tế là / ˈsʌtl /, chiều cao là / haɪt / và nợ là / det /.

Một trong những vấn đề chính là có rất nhiều âm nguyên âm khác nhau trong tiếng Anh. Từ năm nguyên âm viết (a, e, i, o, u) có 19 âm. Vì vậy, ví dụ, tiếng u u trong tiếng lettuce của người Hồi giáo là âm / ɪ / âm thanh / ˈletɪs /, nhưng âm / / trong từ cốc / kʌp /. Sau đó, chỉ để làm phức tạp thêm vấn đề, có những từ đồng âm – những từ có cùng cách viết nhưng âm thanh khác nhau và ý nghĩa khác nhau. Ví dụ: chì (đứng ở vị trí đầu tiên) chì (một kim loại); hoặc gió (để đi vòng quanh) và gió (một chuyển động mạnh của không khí)

Ngoài ra còn có những từ đồng âm Tiếng Việt có cùng âm nhưng cách phát âm và nghĩa khác nhau. Ví dụ: tôn trọng đến đỉnh = to, hai, quá; và ở đó, có một số người khác.

Một số từ trong tiếng Anh hoàn toàn phi logic. Ví dụ: Leicester được phát âm là / ˈlestə /, Greenwich là / grenɪtʃ / và Magdalene (như trong Magdalene College, Cambridge) là / mɔːdlən /.

Vì vậy, những gì xảy ra với các từ nước ngoài trong tiếng Anh? Trong nhiều trường hợp, các từ bị Anglicised – chúng đã thay đổi hoặc điều chỉnh để làm cho chúng có âm thanh hơn tiếng Anh Tiếng Anh. Ví dụ, thay vì tiếng Đức München Cảnh, chúng tôi nói kiểu Cameron Munich. Điều tương tự cũng xảy ra với Rome (đó là đội bóng Roma Roma, tiếng Ý), Napoli (Napoli), Milan (Milano), Vienna (là Vienna trong tiếng Đức), The Hague (Den Haag ở Hà Lan) và Seville (Sevilla ở Tây Ban Nha) .

Trong các trường hợp khác, chính tả là như nhau nhưng cách phát âm được thay đổi. Ví dụ, chúng tôi nói là Paris Paris Thay vì Pháp Paris Paris. Các ví dụ khác bao gồm paella, biệt thự và ớt con carne (thay vì paella Tây Ban Nha, biệt thự và ớt con carne), Volkswagen (thay vì Volkswagen của Đức) và Renault (hoặc thậm chí là Renault), Michelin và tài xế (thay vì Pháp Renault, Michelin và tài xế).

Làm thế nào là từ nước ngoài phát âm trong ngôn ngữ của bạn?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *