QUY LUẬT ĐỌC /S/ HAY /Z/

QUY LUẬT ĐỌC /s/ HAY /z/. Đây là một kiến thức rất quen thuộc nhưng không phải ai cũng biết. Thử đọc bài này để có cách hiểu mới về quy luật này nhé!

Chúng ta thường (không phải luôn luôn) thêm ‘s’ vào sau danh từ để có dạng số nhiều (ví dụ: books, balls, bags…) hoặc sau động từ để có dạng số ít (ví dụ: looks, gets, works..). Tuy nhiên, đa số chúng ta không nắm rõ quy luật đọc chữ ‘s’ như thế nào cho đúng. Loại trừ trường hợp ‘-es’ được đọc là /ɪz/ khi thêm vào các chữ như: watch, wash…, thì ‘s’ tận cùng một chữ có 2 cách đọc: /s/ hoặc /z/.
‘s’ tận cùng một chữ được đọc là /s/ hay /z/ phụ thuộc vào âm cuối (final sound) của chữ gốc trước khi chúng ta thêm ‘s’ vào là âm hữu thanh hay vô thanh.

* Âm hữu thanh: dây thanh quản tiếp tục rung khi âm hữu thanh được phát ra. Bạn sẽ cảm nhận được cổ mình rung khi đặt tay lên cổ họng của Bạn lúc phát ra âm này.

* Âm vô thanh: dây thanh quản ngừng rung khi âm vô thanh được phát ra. Bạn sẽ KHÔNG cảm nhận được cổ mình rung khi đặt tay lên cổ họng của Bạn lúc phát ra âm này.

Quy luật đọc /s/ hay /z/

Quy luật đọc /s/ hay /z/ trong tiếng anh

1. Nếu một chữ kết thúc bằng âm vô thanh thì ‘s’ thêm vào sẽ được đọc theo cách vô thanh (/s/).
Ví dụ:
Books /bʊks/: ‘s’ sẽ được đọc là /s/, vì /k/ là âm vô thanh
Gets /gets/: ‘s’ sẽ được đọc là /s/, vì /t/ là âm vô thanh
Laughs /lɑːfs/: ‘s’ sẽ được đọc là /s/, vì ‘gh’ được đọc là /f/ là âm vô thanh
Stops /stɒps/: ‘s’ sẽ được đọc là /s/, vì /p/ là âm vô thanh

2. Nếu một chữ kết thúc bằng âm hữu thanh thì ‘s’ thêm vào sẽ được đọc theo cách hữu thanh (/z/).
Ví dụ:
Balls /bɔːlz/: ‘s’ sẽ được đọc là /z/, vì /l/ là âm hữu thanh
Times /taɪmz/: ‘s’ sẽ được đọc là /z/, vì /m/ là âm hữu thanh
Beds /bedz/: ‘s’ sẽ được đọc là /z/, vì /d/ là âm hữu thanh
Lives /lɪvz/: ‘s’ sẽ được đọc là /z/, vì /v/ là âm hữu thanh

Quy luật đọc /s/ hay /z/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *