SO SÁNH TIẾNG ANH-MỸ VÀ TIẾNG ANH-ANH

So sánh tiếng Anh-Mỹ và tiếng Anh-Anh. Người Mỹ dùng tư “just, already,yet” trong câu, họ thường dùng thì quá khứ đơn ,trong khi đó ,người Anh thì lai sử dụng thì hiện tại hòan thành với những trạng từ trên. Học tiếng anh online

So sánh tiếng Anh-Mỹ và tiếng Anh-Anh

Vd So sánh tiếng Anh-Mỹ và tiếng Anh-Anh

Người Mỹ nói : I already had lunch.
She didn’t arrive yet.
i just do it
Người Anh nói : I have already had lunch.
She hasn’t arrived yet.
i have just done it

Khi nói về sở hữu ,ngừơi Mỹ dùng “have/has” trong khi đó ngừơi Anh dùng “have/has got”

Vd :
Ngừơi Mỹ nói : i have a hat
Người Anh nói : I have got a hat

Trường hợp “practice” là người Mỹ ,còn người Anh sử dụng “practise”

Có vài trường hợp người anh và người Mĩ có sự khác nhau trong việc lựa chọn một từ để diễn đạt một sự vật sự việc nào đó

Vd:người Anh sử dụng ” autumn” để nói về mùa thu ,còn trong khi đó ,người Mĩ lại sử dụng “fall ”
người Anh dùng kẹo là sweet còn người Mỹ là Candy

Người Mĩ thường đơn giản hóa ,làm nhẹ đi từ ngữ .Nhiều người cho rằng đó là sự làm biếng ,làm cho tiếng Anh mất đi vẻ đẹp ,cái hay vốn có của nó .

Ví dụ :beautyful -> ở người mĩ và người anh khác nhau ở chỗ đọc chữ ” ty” .
Người Anh đọc [‘bju:tiful] -> ” ti”
Người Mĩ đọc [‘bju:t…ful] -> “tờ ” .(Các bạn thông cảm ,tôi không tìm ra nguyên âm đó trong word ,hoặc nếu có thì khi đưa vào web chúng ko dc nhận)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *