THE GROWING POPULARITY OF FOOD PHOTOGRAPHY!

Taking a photo of your food and posting it online is becoming more and more popular. However, not everyone thinks it’s such a good idea.

Food photos are popular on social networking sites. People often post pictures of their meals on Facebook or photo sites such as Tumblr and Instagram. Many of the pictures are of delicious looking food from top-class restaurants. Some people even find it addictive. “I couldn’t get enough of it. I had to IG (Instagram) every single meal,” one food poster wrote.

However, not all food photos are so attractive. There are now sites where you can post pictures of horrible-looking food. One such website is saddesklunch. com. Users submit pictures of their depressing meals, which include things such as half-eaten bits of chicken, leftover pizza and dodgy- looking soup.

Sad Desk Lunch was created by office worker Kira Fisher in 2012. At the time, she was working as a video editor in New York. “I was staring at my rather unappealing lentil soup, which I was eating at my desk, and just thought, I can’t believe I eat this gruel, let alone eat it alone at my desk,” she said. Other similar sites include cooksuck.com, foodporndaily.com and dimlylitmealsforone.tumblr.com.

 

Some chefs are trying to ban food photography in their restaurants. Gilles Goujon runs the three-starred “L’Auberge du vieux puits” restaurant in Fontjoncouse in southern France. He told news website France TV Info that every time his creations appear on social networks it “takes away the surprise, and a little bit of my intellectual property.”

Alexandre Gauthier is the chef at the “Grenouillere” restaurant in the northern French town of La Madelaine-sous-Montreuil. He has included a “no cameras” logo on his menus. “Before, people took pictures of their family in the restaurant, now we take pictures of food… We tweet, we “like”, we respond to comments, and the dish is cold,” he explained.

Will you be taking your camera next time you eat out?

Sự phổ biến ngày càng tăng của nhiếp ảnh thực phẩm!

Chụp ảnh thực phẩm của bạn và đăng nó trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến. Tuy nhiên, không phải ai cũng nghĩ nó là một ý tưởng hay.

Hình ảnh thực phẩm là phổ biến trên các trang mạng xã hội. Mọi người thường đăng hình ảnh về bữa ăn của họ trên Facebook hoặc các trang ảnh như Tumblr và Instagram. Nhiều bức ảnh là những món ăn ngon mắt từ các nhà hàng cao cấp. Một số người thậm chí còn thấy nó gây nghiện. Tôi không thể có được nó. Tôi đã phải lên IG (Instagram) mỗi bữa ăn, một poster thực phẩm đã viết.

Tuy nhiên, không phải tất cả các bức ảnh thực phẩm đều hấp dẫn như vậy. Hiện tại có các trang web nơi bạn có thể đăng hình ảnh của thực phẩm trông khủng khiếp. Một trang web như vậy là saddesklunch. com. Người dùng gửi hình ảnh về các bữa ăn chán nản của họ, bao gồm những thứ như thịt gà ăn một nửa, pizza còn sót lại và súp trông tinh ranh.

Sad Desk lunch được tạo ra bởi nhân viên văn phòng Kira Fisher vào năm 2012. Lúc đó, cô đang làm việc như một biên tập viên video ở New York. Tôi đang nhìn chằm chằm vào món súp đậu lăng khá hấp dẫn của mình, thứ mà tôi đang ăn tại bàn của mình, và chỉ cần nghĩ rằng, tôi có thể tin rằng tôi ăn món này, chứ đừng nói là ăn một mình ở bàn của tôi, cô nói. Các trang web tương tự khác bao gồm cooksuck.com, foodpornd Daily.com và dimlylitmealsforone.tumblr.com.

Một số đầu bếp đang cố gắng cấm chụp ảnh thực phẩm trong nhà hàng của họ. Gilles Goujon điều hành nhà hàng ba ngôi sao LơiAong du vieux puits tại thành phố Fontjoncouse ở miền nam nước Pháp. Anh ấy nói với trang web tin tức France TV Info rằng mỗi khi những sáng tạo của anh ấy xuất hiện trên mạng xã hội, nó sẽ lấy đi sự ngạc nhiên và một chút tài sản trí tuệ của tôi.

Alexandre Gauthier là đầu bếp tại nhà hàng của Gren Grenouillere, ở thị trấn La Madelaine-sous-Montreuil, miền bắc nước Pháp. Anh ấy đã bao gồm một logo không có máy ảnh Logo logo trên menu của mình. Trước đây, mọi người đã chụp ảnh gia đình của họ trong nhà hàng, bây giờ chúng tôi chụp ảnh đồ ăn … Chúng tôi tweet, chúng tôi thích, chúng tôi trả lời các bình luận, và món ăn thì lạnh, anh ấy giải thích.

Bạn sẽ lấy máy ảnh của bạn lần sau khi bạn đi ăn ngoài?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *