THE SECRET OF SUCCESS

Why are some people successful and others aren’t? What’s the secret of success? Author Malcolm Gladwell thinks he knows.

Many of Gladwell’s ideas appear in his social psychology bestsellerOutliers. The popular view is that some of us are born talented and others aren’t. But Gladwell thinks that this is just an excuse for not trying… and if you really want to be good at something, you have to work at it. “Practice isn’t the thing you do once you’re good,” Gladwell writes. “It’s the thing you do that makes you good.”

Central to the book is the “10,000-hour rule”. It means that if you want to be among the best in the world, you need to practise something for 10,000 hours. That’s the equivalent of three hours a day for 10 years. For example, The Beatles played live in Hamburg more than 1,200 times between 1960 and 1964, which is more than 10,000 hours of playing time. And when Microsoft chairman Bill Gates was 13, he was given access to a high school computer (one of the few available in the country), allowing him to practise computer programming for more than (yes, you guessed it!) 10,000 hours.

The interesting thing is that success has nothing to do with intelligence. Take the example of Christopher Langan, who’s mentioned in the book. He’s got an IQ of between 195 and 210 (Albert Einstein’s IQ was estimated to have been between 160 and 180). As a boy at school, Langan was able to take an exam in a foreign language he’d never studied and pass it after just skim-reading a text book for three minutes. However, Langan never graduated from university, and worked in labour-intensive jobs his whole life. This proves that intelligence alone will not lead to success – you need hard work, support, finance and opportunities. Gladwell adds, “No one – not rock stars, not professional athletes, not software billionaires, and not even geniuses – ever makes it alone.”

However, it isn’t just a question of time and support. Even after you’ve put in your 10,000 hours of practice, you still need one other key ingredient – luck. So, you could be the most amazing guitarist in the world, but unless you’re lucky enough to play in front of a record company executive who sees a way of exploiting that talent, you aren’t going to be seeing your name in lights. Of course, many people argue that you can create your own “luck” if you’re proactive enough… but then again, someone who’s willing to practise something for 10,000 hours is probably fairly pro-active anyway.

So, are you putting in the hours? Carry on! You could get lucky!

 

Tại sao một số người thành công và những người khác aren? Bí mật của sự thành công là gì? Tác giả Malcolm Gladwell nghĩ rằng ông biết.

Nhiều ý tưởng của Gladwell đã xuất hiện trong cuốn sách tâm lý xã hội bán chạy nhất của ông. Quan điểm phổ biến là một số người trong chúng ta sinh ra đã tài năng và những người khác lại có thể. Nhưng Gladwell nghĩ rằng đây chỉ là một cái cớ để không cố gắng … và nếu bạn thực sự muốn giỏi một thứ gì đó, bạn phải làm việc với nó. Thực hành là một trong những điều bạn làm một khi bạn giỏi, thì rất tốt, Gl Glwell viết. Đây là một việc bạn làm mà làm cho bạn tốt.

Trọng tâm của cuốn sách là quy tắc 10.000 giờ của Rô-tô. Điều đó có nghĩa là nếu bạn muốn trở thành một trong những người giỏi nhất thế giới, bạn cần thực hành điều gì đó trong 10.000 giờ. Rằng tương đương với ba giờ một ngày trong 10 năm. Ví dụ, The Beatles đã phát trực tiếp tại Hamburg hơn 1.200 lần trong khoảng thời gian từ 1960 đến 1964, tức là hơn 10.000 giờ chơi. Và khi Chủ tịch Microsoft Bill Gates 13 tuổi, ông đã được cấp quyền truy cập vào một máy tính ở trường trung học (một trong số ít có sẵn ở nước này), cho phép ông thực hành lập trình máy tính trong hơn 10.000 giờ (vâng, bạn đoán vậy!) 10.000 giờ.

Điều thú vị là thành công không liên quan gì đến trí thông minh. Lấy ví dụ về Christopher Langan, người mà đề cập đến trong cuốn sách. Anh ấy có chỉ số IQ từ 195 đến 210 (Albert Einstein, IQ được ước tính là từ 160 đến 180). Khi còn là một cậu bé ở trường, Langan đã có thể làm bài kiểm tra ngoại ngữ mà anh ấy không bao giờ học và vượt qua nó chỉ sau khi đọc lướt qua một cuốn sách giáo khoa trong ba phút. Tuy nhiên, Langan không bao giờ tốt nghiệp đại học, và làm việc trong suốt cả đời. Điều này chứng tỏ rằng trí thông minh một mình sẽ không dẫn đến thành công – bạn cần chăm chỉ, hỗ trợ, tài chính và cơ hội. Gladwell cho biết thêm, không ai – không phải ngôi sao nhạc rock, không phải vận động viên chuyên nghiệp, không phải tỷ phú phần mềm và thậm chí không phải là thiên tài – đã từng làm điều đó một mình.

Tuy nhiên, đó không phải là một câu hỏi về thời gian và hỗ trợ. Ngay cả sau khi bạn tập luyện trong 10.000 giờ luyện tập, bạn vẫn cần một thành phần quan trọng khác – may mắn. Vì vậy, bạn có thể là tay guitar tuyệt vời nhất thế giới, nhưng trừ khi bạn đủ may mắn để chơi trước một giám đốc điều hành công ty thu âm, người nhìn thấy cách khai thác tài năng đó, bạn sẽ không thấy tên mình trong ánh sáng . Tất nhiên, nhiều người lập luận rằng bạn có thể tạo ra may mắn của riêng mình nếu bạn mayre đủ chủ động … nhưng một lần nữa, một người nào đó sẵn sàng thực hành điều gì đó trong 10.000 giờ có lẽ khá chủ động.

Vì vậy, bạn đang đặt trong giờ? Tiếp tục! Bạn có thể gặp may mắn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *