WHAT CAN WE LEARN FROM WORLD WAR I?

World War I lasted from August 1914 until November 1918. More than 16 million people died, and over 20 million were wounded. So, is there anything we can learn from it?

The war started because one man died. It really was that simple. A series of alliances and treaties between empires and countries meant that one single assassination led to a war involving millions of soldiers and more than 130 countries from all over the world. On 28th June 1914, Archduke Franz Ferdinand, the heir to the Austro-Hungarian Empire, was assassinated in Sarajevo by Gavrilo Princip, a member of a Serbian nationalist organization that wanted to keep Austria-Hungary out of the Balkans.

On 28th July 1914, and in response to the assassination, Austria-Hungary declared war on Serbia. Russia then mobilised her army in defence of Serbia. Germany,  allied to Austria-Hungary by treaty, saw the mobilization as a threat and declared war on Russia on 1st August. In turn, France found itself at war against Germany and Austria-Hungary because of a treaty with Russia. Then, after Germany invaded neutral Belgium as part of an attack on France, Britain was obliged to declare war on Germany (which it did on 4th August) because of a promise to defend Belgium under the Treaty of London of 1839. The war had started.

World War I was a war like no other. For the first time, tanks, aeroplanes, and submarines were used

on a large scale. And the conflict was truly horrific. For example, around 60,000 British soldiers were killed or injured on the first day of the Battle of the Somme – that’s 60,000 in just one day! Poison gas was also used to kill, maim and blind terrified soldiers from both sides. Worst of all, World War I became a war of attrition in which generals ordered the soldiers to keep on attacking, regardless of the loss. So, instead of capturing strong points or out-manoeuvring the enemy, the objective was simple: kill as many of the enemy’s troops as you can, and hope that you’ve got some soldiers left at the end.

So, did anything positive come out of the war? World War One helped advance women’s rights. During

the war, women found work as nurses, bus drivers and workers in munitions factories, among many other things. After the war, the 1918 Representation of the People Act enfranchised 8.5 million women (those over the age of 30), giving them the vote for the first time. And the Sex Disqualification Act of 1919 made it illegal to exclude women from jobs because of their gender.

And what can we learn? Some feel that the act of remembering is the best way to prevent future horrors. The photos, poems and memoirs from World War I serve as a vivid reminder of the devastation. And every second Sunday in November on Remembrance Day (or Remembrance Sunday) ceremonies are held to commemorate the end of the war and honour the dead. As part of the celebrations, people often wear a red poppy. During the war, the troops noticed how poppies often grew on the battlefields over the bodies of the dead soldiers. Very soon, the red flowers became a symbol of remembrance of the past and hope for the future.

They shall grow not old, as we that are left grow old: Age shall not weary them, nor the years condemn. At the going down of the sun and in the morning, We will remember them.

[From Laurence Binyon’s poem, For the Fallen]

 

Chiến tranh thế giới thứ nhất kéo dài từ tháng 8 năm 1914 đến tháng 11 năm 1918. Hơn 16 triệu người đã chết và hơn 20 triệu người bị thương. Vì vậy, có bất cứ điều gì chúng ta có thể học hỏi từ nó?

Cuộc chiến bắt đầu vì một người đàn ông đã chết. Nó thực sự là đơn giản. Một loạt các liên minh và hiệp ước giữa các đế chế và các quốc gia có nghĩa là một vụ ám sát duy nhất đã dẫn đến một cuộc chiến liên quan đến hàng triệu binh sĩ và hơn 130 quốc gia từ khắp nơi trên thế giới. Vào ngày 28 tháng 6 năm 1914, Archduke Franz Ferdinand, người thừa kế của Đế quốc Áo-Hung, đã bị ám sát tại Sarajevo bởi Gavrilo, một thành viên của một tổ chức dân tộc Serbia muốn ngăn Áo-Hung ra khỏi Balkan.

 

Vào ngày 28 tháng 7 năm 1914, và để đối phó với vụ ám sát, Áo-Hungary tuyên chiến với Serbia. Nga sau đó đã huy động quân đội của mình để bảo vệ Serbia. Đức, liên minh với Áo-Hung theo hiệp ước, coi việc huy động là mối đe dọa và tuyên chiến với Nga vào ngày 1 tháng Tám. Đổi lại, Pháp thấy mình có chiến tranh chống lại Đức và Áo-Hung vì một hiệp ước với Nga. Sau đó, sau khi Đức xâm chiếm Bỉ trung lập như một phần của cuộc tấn công vào Pháp, Anh buộc phải tuyên chiến với Đức (diễn ra vào ngày 4 tháng 8) vì lời hứa bảo vệ Bỉ theo Hiệp ước Luân Đôn năm 1839. Cuộc chiến đã bắt đầu .

Chiến tranh thế giới thứ nhất là một cuộc chiến không giống ai. Lần đầu tiên, xe tăng, máy bay và tàu ngầm đã được sử dụng

trên một quy mô lớn. Và cuộc xung đột thực sự khủng khiếp. Ví dụ, khoảng 60.000 binh sĩ Anh đã bị giết hoặc bị thương trong ngày đầu tiên của Trận chiến Somme – đó là 60.000 người chỉ trong một ngày! Khí độc cũng được sử dụng để giết, maim và những người lính sợ hãi mù quáng từ cả hai phía. Tệ nhất là, Chiến tranh thế giới thứ nhất đã trở thành một cuộc chiến tiêu hao, trong đó các tướng lĩnh ra lệnh cho binh lính tiếp tục tấn công, bất kể tổn thất. Vì vậy, thay vì chiếm được các điểm mạnh hoặc điều khiển kẻ địch, mục tiêu rất đơn giản: tiêu diệt càng nhiều quân địch càng tốt, và hy vọng rằng bạn sẽ có một số binh sĩ còn lại ở cuối.

Vì vậy, có bất cứ điều gì tích cực ra khỏi cuộc chiến? Thế chiến thứ nhất đã giúp nâng cao quyền của phụ nữ. Suốt trong

Chiến tranh, phụ nữ tìm được việc làm y tá, tài xế xe buýt và công nhân trong các nhà máy đạn dược, trong số nhiều thứ khác. Sau chiến tranh, Đạo luật Đại diện Nhân dân năm 1918 đã ban hành 8,5 triệu phụ nữ (những người trên 30 tuổi), lần đầu tiên cho họ bỏ phiếu. Và Đạo luật Không đủ điều kiện giới tính năm 1919 đã khiến cho việc loại trừ phụ nữ ra khỏi công việc vì giới tính của họ là bất hợp pháp.

Và chúng ta có thể học được gì? Một số người cảm thấy rằng hành động ghi nhớ là cách tốt nhất để ngăn chặn nỗi kinh hoàng trong tương lai. Những bức ảnh, bài thơ và hồi ký từ Thế chiến I đóng vai trò như một lời nhắc nhở sống động về sự tàn phá. Và mỗi Chủ nhật thứ hai trong tháng 11 vào các ngày tưởng niệm (hay Chủ nhật tưởng niệm) được tổ chức để kỷ niệm kết thúc chiến tranh và tôn vinh người chết. Là một phần của lễ kỷ niệm, mọi người thường mặc một cây anh túc đỏ. Trong chiến tranh, quân đội nhận thấy cây anh túc thường lớn lên như thế nào trên chiến trường trên thi thể của những người lính đã chết. Rất nhanh, những bông hoa đỏ trở thành biểu tượng của hồi tưởng về quá khứ và hy vọng cho tương lai.

Họ sẽ không già đi, vì chúng ta sẽ già đi: Tuổi sẽ không làm họ mệt mỏi, cũng không phải năm tháng lên án. Khi mặt trời lặn và vào buổi sáng, chúng ta sẽ nhớ đến họ.

[Từ bài thơ Laurence Binyon từ trước, cho mùa thu]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *