YES OR NO?THE SCOTTISH INDEPENDENCE DEBATE!

The Scottish referendum took place on 18th September 2014. In the end, about 45% of Scots voted in favour of independence, with more or less 55% voting against a break-up of the Union. Voter turnout

was extremely high at 84.5%. So, what were the arguments for and against independence?

In favour of Scottish independence:

There are three main arguments in favour of Scottish independence. Firstly, with independence

Scotland’s problems will be dealt with by Scottish people. At the moment, most important decisions are taken in Westminster (London), the seat of the UK parliament. Worse, although the Tories (the centre-right-wing Conservative party) are quite popular in England, there’s only one Tory MP from a Scottish constituency. As Alex Salmond often said during the campaign, there are more pandas in Edinburgh zoo (2) than Tories in Scotland (1). Secondly, Scottish nationalists want a nuclear-free Scotland, with the removal of nuclear submarines (armed with Trident missiles) from the Faslane naval base near Glasgow. They also want to focus on renewable forms of energy such as wind. Finally, Scottish nationalists want control of their oil resources. No one is sure how much oil there is left in the North Sea, and figures vary from 10 billion to 24 billion barrels, but nationalists believe that with oil, Scotland has the potential to be one of the richest nations in the world.

Against Scottish independence

A lot of the arguments against Scottish independence were based on negative scenarios. An independent Scotland, they claimed, would have to leave the EU and negotiate its entry, would see many businesses and banks re-locate to England, and would have no viable currency if they kept the pound as it’s controlled by the Bank of England (so Scotland would have no influence over interest rates, for example).

However, it wasn’t all doom and gloom. The campaign also focused on the arguments for staying in the Union, referring to all the institutions that have been built up over the years, including the British parliament, the Royal Family, the British civil service, the BBC, the armed forces, the British Red Cross and the NHS (the National Health Service), although many in Scotland fear that the NHS is under threat from a Tory government because of their plans for privatising parts of it.

At the last minute, David Cameron made a passionate speech for Scots to stay in the Union, which he described as, “The greatest example of democracy the world has ever known”. He added that the break-up of the Union “would be the end of a country that launched the Enlightenment, that abolished slavery, that drove the Industrial Revolution, that defeated fascism… The end of a country that people around the world respect and admire, the end of a country that all of us call home.”

In the end, the Scots voted against independence, but the movement for “freedom” is now stronger than ever. Who knows what will happen in the future?

 

Có hay không? Cuộc tranh luận về độc lập của người Scotland!

Cuộc trưng cầu dân ý ở Scotland diễn ra vào ngày 18 tháng 9 năm 2014. Cuối cùng, khoảng 45% người Scotland đã bỏ phiếu ủng hộ độc lập, với ít nhất 55% bỏ phiếu chống lại việc chia tay Liên minh. Cử tri bỏ phiếu

là cực kỳ cao với 84,5%. Vì vậy, những lý lẽ cho và chống lại độc lập là gì?

Ủng hộ nền độc lập của Scotland:

Có ba lập luận chính ủng hộ nền độc lập của Scotland. Thứ nhất, với sự độc lập

Các vấn đề Scotland Scotland sẽ được giải quyết bởi người Scotland. Hiện tại, hầu hết các quyết định quan trọng được đưa ra tại Westminster (London), trụ sở của quốc hội Anh. Tồi tệ hơn, mặc dù Tories (đảng Bảo thủ cánh hữu trung tâm) khá nổi tiếng ở Anh, nhưng chỉ có một MP Tory từ một khu vực bầu cử của Scotland. Như Alex Salmond thường nói trong chiến dịch, có nhiều gấu trúc trong vườn thú ở Edinburgh (2) hơn Tories ở Scotland (1). Thứ hai, những người theo chủ nghĩa dân tộc Scotland muốn có một Scotland không có hạt nhân, với việc loại bỏ các tàu ngầm hạt nhân (được trang bị tên lửa Trident) khỏi căn cứ hải quân Faslane gần Glasgow. Họ cũng muốn tập trung vào các dạng năng lượng tái tạo như gió. Cuối cùng, những người theo chủ nghĩa dân tộc Scotland muốn kiểm soát tài nguyên dầu mỏ của họ. Không ai chắc chắn còn lại bao nhiêu dầu ở Biển Bắc và con số dao động từ 10 tỷ đến 24 tỷ thùng, nhưng những người theo chủ nghĩa dân tộc tin rằng với dầu, Scotland có tiềm năng trở thành một trong những quốc gia giàu nhất thế giới.

Chống lại nền độc lập của Scotland

Rất nhiều lập luận chống lại sự độc lập của Scotland dựa trên các kịch bản tiêu cực. Một người Scotland độc lập, họ tuyên bố, sẽ phải rời khỏi EU và đàm phán gia nhập, sẽ thấy nhiều doanh nghiệp và ngân hàng định vị lại Anh và sẽ không có đồng tiền khả thi nếu họ giữ đồng bảng do Ngân hàng Anh kiểm soát ( vì vậy Scotland sẽ không có ảnh hưởng đối với lãi suất chẳng hạn).

Tuy nhiên, đó không phải là tất cả cam chịu và u ám. Chiến dịch cũng tập trung vào các lý lẽ để ở lại Liên minh, đề cập đến tất cả các tổ chức đã được xây dựng trong nhiều năm qua, bao gồm quốc hội Anh, Hoàng gia Anh, cơ quan dân sự Anh, BBC, lực lượng vũ trang, Anh Hội Chữ thập đỏ và NHS (Dịch vụ Y tế Quốc gia), mặc dù nhiều người ở Scotland lo ngại rằng NHS đang bị đe dọa từ chính phủ Tory vì kế hoạch tư nhân hóa các phần của nó.

Vào phút cuối, David Cameron đã có một bài phát biểu đầy nhiệt huyết để Scots ở lại Liên minh, mà anh mô tả là, Ví dụ lớn nhất về nền dân chủ mà thế giới đã từng biết đến. Ông nói thêm rằng sự chia tay của Liên minh sẽ là sự kết thúc của một quốc gia phát động Khai sáng, xóa bỏ chế độ nô lệ, thúc đẩy Cách mạng Công nghiệp, đánh bại chủ nghĩa phát xít … Sự kết thúc của một quốc gia mà mọi người trên thế giới tôn trọng và ngưỡng mộ, sự kết thúc của một đất nước mà tất cả chúng ta gọi là nhà.

Cuối cùng, người Scotland đã bỏ phiếu chống lại độc lập, nhưng phong trào đòi quyền tự do, giờ đây mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ai biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *